VVD: natuurtoets festiviteiten niet realistisch. ‘Met deze extra regels schieten we te ver door'

Het Vikingfestival in Noordwolde in 2014. Piet Bosma

De VVD in Weststellingwerf is tegen een onderzoek naar de effecten van festiviteiten op de natuur. De provincie Fryslân eist vanaf 1 januari 2022 vooraf aan dorpsfeesten, sportevenementen en buurtbarbecues een ecologisch onderzoek.

Dit onderzoek moet plaatsvinden uiterlijk een half jaar van tevoren en moet in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor natuur en milieu. ‘Met deze extra regels schieten we te ver door. Met als gevolg dat door de administratieve rompslomp, hoge kosten en lange termijn veel organisatoren van dorpsfeesten en buurtbarbecues afhaken. De leefbaarheid in onze dorpen komt dan nog meer onder druk. De dorpen groen én leefbaar houden vraagt realistisch natuurbeleid en een goede balans,’ laat de VVD in schriftelijke vragen aan het college weten.

Dorpsfeest

Het nieuwe beleid is door de provincie afgestemd met de gemeenten. De VVD is daarom benieuwd in welke mate of op welke manier Weststellingwerf heeft bijgedragen aan de totstandkoming. De VVD wil dat het college van Weststellingwerf zich inspant om deze regels weer van tafel te krijgen. ‘Dorpsfeesten die hun historische wortels hebben in bijvoorbeeld een eeuwenlange traditie van een oogstfeest kunnen door deze vereisten de nek om worden gedraaid. Wordt het dorpsfeest de volgende in de rij van traditie-afbraak? Ook in andere gemeenten zijn al protesten te horen. De provincie zou het boerenverstand moeten gebruiken.’

Onduidelijkheid

Uit alle kritische reacties blijkt volgens de provincie dat de beleidsregels in hun huidige vorm leiden tot veel onduidelijkheid en tot meerdere interpretaties kunnen leiden. ‘Dat is niet de bedoeling, de teksten van de beleidsregels worden aanpast en opnieuw vaststelt.’

Kleinschalig evenement

De provincie zegt het juist van groot belang te vinden om te kijken naar wat er allemaal wél mogelijk is en wil de kleinere initiatieven, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, niet met onnodig veel werk opzadelen. Zo valt nu te lezen in de beleidsregels dat bij een kleinschalig evenement, dat één dag, of avond of één dag en een (voor)avond duurt, in beginsel geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist is. Er is dan geen ecologisch onderzoek nodig. In sommige gevallen is er sprake van maatwerk om te bepalen of ecologisch onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer in (beperkte) mate sprake is van geluidsinstallaties of lichtshows.

Nieuws

menu