Provinciaal geld beschikbaar voor verdere ontwikkeling van Beekdal Linde

Emiel Beijk van Staatsbosbeheer (midden) vertelt over de nieuwe natuur in het beekdal van de Lende bij De Hoeve FOTO RENS HOOYENGA

Er is budget beschikbaar om het komende jaar de gebieden binnen en rondom de grenzen van het Beekdal Linde verder te ontwikkelen.

Fryslân staat de komende jaren voor een forse opgave rondom de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Om meer inzicht te krijgen in het beschikbare budget voor deze opdracht is deze zomer een financiële analyse gemaakt.

Vier prioriteiten

Het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland is opgedeeld in vier prioriteiten. De ontwikkeling van gebieden met de stempel ‘prioriteit 1 en 2’ zijn hard wat afspraken met Europa betreft. Dit gaat om de realisatie van de Kader Richtlijn Water en de Natura 2000 gebieden. Gebieden met prioriteitsstempel 3 en 4 betreffen de gebieden die de provincie zelf als bijzondere gebieden heeft bestempeld. Deze sluiten aan op gebieden met prioriteit 1 en 2 en bieden vaak meer kansen voor weidevogels. Grofweg zijn dit gebieden binnen en rondom de grenzen van de gebiedsontwikkelingen bij Achtkarspelen Zuid, Beekdal Linde en Koningsdiep (Alddjip).

Aankoopstop opheffen

Voor de gebieden met prioriteitsstempel 3 en 4 geldt een aankoopstop (met uitzondering van het gebied Achtkarspelen Zuid). Voor de gebieden met deze prioriteitsstempel stelt het college van Gedeputeerde Staten voor om deze aankoopstop tot en met eind 2022 op te heffen, tot een bedrag van maximaal 10 miljoen euro. Dit omdat de natuurbegroting hier momenteel ruimte voor biedt. Het totale beschikbare budget voor de aanleg van het NNN in Fryslân vanaf 2014 bedraagt op dit moment ca. 146 miljoen euro. Hiervan is tot 1 januari 2021 54 miljoen euro besteed.

Aangepaste planning

Verder stelt het college aan Provinciale Staten (PS) voor om de planningshorizon voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland na 2027 te leggen. Oorspronkelijk was 2027 het jaar waarin het hele NNN moest zijn aangelegd in onze provincie. Eén van de redenen om dit verschuiven betreft de onvoldoende mogelijkheden om gronden in natuur om te zetten.

Vervolg

In november van dit jaar besluit PS over deze voorstellen. Daarna volgt in het vroege voorjaar van 2022 een besluit over de instrumenten (bijv. herverkaveling) om de ontwikkeling van het NNN voor elkaar te krijgen. Ook besluit PS in het voorjaar over de rol die het samenwerkingsverband Natuer mei de Mienskip hierin kan spelen. In het najaar van 2022 volgt een aangepaste planning voor de aanleg van Friese deel van het NNN.

Nieuws

Meest gelezen