Inwoners merken niks van bezuiniging van 1 miljoen euro door gemeente

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

Het college van Weststellingwerf wil een miljoen euro bezuinigen zonder dat de inwoners er ook maar iets van merken.

De kadernota 2022-2025 werd met een negatief saldo afgesloten. Het college heeft daarom in diezelfde kadernota nadrukkelijk benoemd dat zij uiterlijk in 2024 het meerjarenperspectief met een positief saldo wil sluiten. ‘Ook onze financieel toezichthouder, provincie Fryslân, vereist een structureel, sluitend saldo.’ Om dit doel te behalen is een bezuinigingstaakstelling in de begroting opgenomen van € 500.000 in 2023 oplopend naar € 1 miljoen vanaf 2024.

Technisch van aard

De voorgestelde maatregelen zijn volgens het college financieel technisch van aard. Dat wil zeggen dat inwoners er niets van merken. De grootste post betreft het verlagen van de stelpost risicobeheersing. Dat was gereserveerd geld om tegenvallers op te vangen, bijvoorbeeld in de grondexploitatie of bij de verdeling van de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Daar is nu meer zicht op. Ook het salarisbudget wordt met 80.000 euro verlaagd. Keurt de raad dit voorstel goed op 4 juli, wordt dit later dit jaar verwerkt in de begroting voor 2023.

Nieuws

menu