Gemeente redelijk snel met afhandeling Wob-verzoeken

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

De gemeente Weststellingwerf weet redelijk snel Wob-verzoeken af te handelen, maar veel zicht op wat er zoal het gemeentehuis passeert is er niet. Dat wordt amper gedocumenteerd.

Dat meldt de rekenkamercommissie van Weststellingwerf. Die deed mee aan een landelijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar de uitvoering van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Er is vooral gekeken naar de afhandeling van verzoeken.

Geen eigen beleid

Weststellingwerf heeft geen eigen beleid, nadere (beleids)regels of verordeningen vastgesteld voor de uitvoering van de Wob. Intern heeft de gemeente ook geen werkinstructie. Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van de wet daardoor een ambtelijke aangelegenheid is. Weststellingwerf heeft een Wob-coördinator die met juristen en de vakafdeling de verzoeken behandelt.

Complexer

De beschikbare capaciteit voor de afhandeling van Wob-verzoeken is matig. Het college zegt wel geraadpleegd te worden als het gaat om politiek-bestuurlijke zaken. Ambtenaren vertelden desgevraagd dat de verzoeken door de jaren heen complexer worden en dat ze die naast het gewone werk ‘erbij moeten doen’. De afhandeling van Wob-verzoeken wordt in de toekomst door de drie OWO-gemeenten samen opgepakt.

Lage drempel

Van ontmoediging is volgens de rekenkamercommissie geen sprake en de procedure heeft een lage drempel maar de wijze van indienen is onvoldoende beschreven. Er staat op de website dat een verzoek ‘per brief’ ingediend moet worden, maar dat gaat volgens de commissie strikt genomen tegen de wet in. Een verzoek mag namelijk ook mondeling ingediend worden. Dat staat niet op de website. Ook is daar geen informatie te vinden over weigeringsgronden.

Er wordt weinig bijgehouden

Weststellingwerf kon ook al niet zeggen hoeveel Wob-verzoeken er per jaar binnengekomen. De gemeente schat 20 verzoeken in drie onderzochte jaren samen. En van wie de verzoeken kwamen is blijkbaar ook niet meer na te gaan. Ook wordt niet bijgehouden hoe vaak een Wob-verzoek wordt ingewilligd. Naar een schatting van de gemeente is dat 75%. De gemeente houdt ook niet bij of de verzoeken tijdig zijn afgehandeld. Van tien door de rekenkamercommissie onderzochte zaken, werden acht tijdig - binnen vier weken - afgehandeld.

Snelle afhandeling

Uit het onderzoek blijkt dat Weststellingwerf ondanks de door de ambtenaren ervaren werkdruk, de meeste verzoeken snel afhandelt. In 20% van de gevallen overschrijdt de gemeente dus de termijn. ‘Opvalt dat in Weststellingwerf de helft van de verzoeken binnen vier weken is afgehandeld en dat is beter dan landelijk, want uit het onderzoek blijkt dat ‘meestal’ niet binnen vier weken gereageerd wordt.’

Niet openbaar

De beslissingen worden niet openbaar gemaakt op de website. En ook de gemeenteraad weet eigenblijk van niets. De raad krijgt geen overzicht van aantallen en onderwerpen van de Wob-verzoeken, ook niet in de jaarstukken. Een nieuwe Wet open overheid (Woo) brengt daar sinds 1 mei verandering in. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op actief verstrekte informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid, dus ook de gemeenteraad.

Nieuws

menu