Geluidsscherm tussen Lindewijk en spoorlijn

De wethouders Zonderland en Jongebloed presenteren het bestemmingsplan Lindewijk fase 2. FOTO LOURENS LOOIJENGA

Er komt een geluidswal tussen het spoor en de tweede fase van de Lindewijk in Wolvega. Daartoe heeft het college van Weststellingwerf besloten. Het wordt een scherm van drie meter hoog op grond van ProRail of op grond van de gemeente. De kosten van het geluidsscherm zijn verwerkt in de exploitatiekosten van de tweede fase van de woonwijk.

Op basis van metingen zou de geluidswal niet nodig zijn, zo zegt wethouder Jack Jongebloed. Maar dat geldt niet voor alle 200 woningen, zo blijkt uit het stedenbouwkundige plan. Daarin staat dat vooral ‘s nachts in bouwcluster 1 – dat is de strook tussen de spoorlijn en de katholieke begraafplaats - niet voldaan kan worden aan de streefwaarden. Je woont daar straks ‘in een lommerrijke laan evenwijdig aan het spoor’ en dus het geluidsscherm. De afstand tussen spoor en huizen is minder dan 32 meter.

‘Het is de verwachting dat in de toekomstige nieuwbouw matige trillinghinder zal optreden vanwege railverkeer. Zonder aanvullend onderzoek dienen er maatregelen te worden genomen om dat te voorkomen.’ Het college kiest er daarom ook voor het om een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) op woningen toe te staan. De wet stelt dat het college binnen de grenzen van de gemeente bevoegd is tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Op 15 november neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan voor de tweede fase met daarin dus ook het voorstel voor het scherm. Dat plan biedt ruimte voor maximaal 200 woningen in de periode tot 2030, waarmee het totaal in de wijk op 800 woningen zou komen. Er is nu nog plek voor zo’n 100 woningen, maar bijna al die kavels zijn in optie of verkocht. In het vervolgplan wordt niet verkaveld aangegeven wat er gebouwd gaat worden. Zo wil het college volgens wethouder Hanneke Zonderland zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op de wensen van de overspannen woningmarkt. Omdat er geleidelijk invulling wordt gegeven aan dit plan, zullen er geen concentraties van dezelfde woningtypen ontstaan, zo is de voorspelling. Enkel bij projectmatig bouwen is een cluster van circa twintig woningen acceptabel.

Verder zou je volgens de tekst van het plan kunnen denken aan de bouw van ‘schuurwoningen of boerderijwoningen’: meergezinslocaties voor bijvoorbeeld starters of senioren. Bijvoorbeeld appartementengebouwen. Uit een woningbehoefteonderzoek bleek vorig jaar nadrukkelijk de behoefte aan meergezinswoningen in Weststellingwerf. De vraag naar eensgezinshuurwoningen neemt af. Wethouder Zonderland wordt bewust niet concreet:’ Voor-elk-wat-wils’. Dus een hofje met seniorenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, maar ook ruimere kavels voor vrijstaande woningen richting het water in de wijk.

Het wachten is uiteindelijk op plannen van projectontwikkelaars, die dan door het college worden getoetst. Ook de provincie kijkt dan nadrukkelijk mee. Het college wil dus inspiratie bieden aan bouwers en kopers. Er is ook geen harde rooilijn, maar hoger dan twee bouwlagen met nog een kap is ook weer niet mogelijk. In een beeldkwaliteitsplan wordt de ambitie uitgesproken dat het een dorpse leefomgeving wordt. Het ritme van de groene en duurzame eerste fase van de Lindewijk zet zich door in de tweede fase, zo is de boodschap. Het autoverkeer wordt geleid naar de Grote Vuurvlinder en vandaar naar de bestaande aansluitingen op de Lycklamaweg.

Zonderland: ‘We zijn er trots op dat we dit nu kunnen doen nu de vraag naar woningen zo groot is. Weststellingwerf is één van de weinige Friese gemeenten waar het aantal inwoners nog groeit.’ Van de nu gerealiseerde woningen in de Lindewijk komt circa 30% van de bewoners van buiten de gemeente. En het college wil samen met de buurgemeenten proberen om de provincie over te halen de bouw van meer woningen toe te staan. Die woningen komen niet meer in de Lindewijk, er komt geen fase 3. Met nog eens 200 woningen is dit project aan zijn groeigrenzen, ingeklemd tussen spoorlijn, wegen en de Lindevallei.

Nieuws

menu