Gebied rond Brandemeer kan grutto redden

De grutto. Jelle de Jong / Vogelbescherming Nederland

Oldelamer - Het lage weidegebied rond Oldelamer met het Brandemeer behoort tot de 21 kansrijke Friese gebieden om de grutto te redden. Het is het enige gebied in de Stellingwerven.

De sleutel voor het succes in deze kansrijke gebieden is gelegen in het weidegebied direct naast natuurreservaten, zoals dus in Weststellingwerf de combinatie met het Brandemeer van circa 450 hectare. In alle zoekgebieden is met name door waterpeilverhoging een aanzienlijke grutto-winst te behalen. Het verhaal sluit in feite ook weer aan bij de problematiek van de veenweidegebieden, zoals de Groote Veenpolder.

Zes provincies

Landelijk zijn 131 gebieden in kaart gebracht waarbinnen de gruttodichtheid hoog is (meer dan 30 broedparen/100ha). Het overgrote deel daarvan bevindt zich in zes provincies: Fryslân, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In kansrijke gebieden moeten beheer en inrichting helemaal in dienst van de weidevogels staan.

Aanvalsplan

Dat staat in het ‘Aanvalsplan grutto’ dat initiatiefnemer Pieter Winsemius (voormalig-minister van VROM, VVD) woensdag aanbood aan Minister van Landbouw Carola Schouten. Het plan is verder gemaakt door It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland, met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers.

Volgens de makers van het plan dreigt de nationale vogel de grutto uit ons landschap te verdwijnen. De populatie liep terug van 120.000 broedparen in 1970 naar minder dan 35.000 nu.

Nieuws

menu