'Bouwambities moeten hoger om voorzieningen te behouden'

Thomas Hof, inspreker bij een commissievergadering dinsdagavond.

‘We zijn teleurgesteld.’ Thomas Hof, voorzitter van Vastgoed Vereniging Winkelgebied Oosterwolde, vindt de bouwambities van het college van Ooststellingwerf veel te bescheiden. Eerder reageerden bouwondernemers schriftelijk al vergelijkbaar kritisch op de woonzorgvisie, waarin gesproken wordt over 320 tot 520 extra woningen tot 2030. Hof sprak dinsdagavond tijdens een raadscommissie ook in namens VHO (Vereniging Hart Oosterwolde) en belangenbehartiger de CCO.

Hof is duidelijk ontevreden over de afspraak en vindt de ambities van het college veel te laag. Hof rekende voor dat het met 520 verdeeld over dertien dorpen gaat om vijf woningen per dorp per jaar. ‘Daarmee weten we zeker dat er geen of slechts beperkte groei zal zijn. In hoeverre heeft u in uw analyse de economische groei meegenomen?’ Hof vreest dat met deze relatief beperkte woningbouw winkels, bedrijven, scholen, sportaccommodaties en andere voorzieningen moeilijk in stand te houden zijn. Bovendien kunnen senioren bij een hoger aantal woningen doorstromen naar plekken waar ze langer zelfstandig kunnen worden en kun je zo ook weer jongeren een kans bieden.

Hij voorziet zelfs door woningbouw een uitbreiding van het industrieterrein. En door verouderde industrie te verplaatsen naar de randen van Oosterwolde, kun je volgens hem via inbreiding elders ruimte scheppen voor woningbouw. Hof stelde dat dat zelfs met 520 woningen niet aan de vraag om woningen voldaan kan worden. Hij wil 1000 tot 1500 woningen. Maar hij kon in antwoord op een vraag van de ChristenUnie niet onderbouwen waarop dat aantal dan gebaseerd is. Er is door de ondernemers geen onderzoek naar de behoefte aan nieuwe woningen gedaan.

De provincie gaat nu uit van maar 320 woningen tot 2030 in Ooststellingwerf, zo blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van 14 december. ‘Als wij nu een inschatting maken van de uitkomsten van onze provinciale herijking dan is het aannemelijk dat deze rond een woningbehoefte van ca. 320 woningen kan komen te liggen. Vooruitlopend op de actualisatie van de regionale woningbouwafspraken zijn wij bereid een richtaantal van 320 woningen te hanteren. Uit de herijking in 2022 kan eventueel nog een progressieve bijstelling plaatvinden indien dit uit de nieuwste Friese bevolking- en huishoudensprognose zal blijken.’

Het kunnen misschien dus nog meer worden dan die 320. Er moet wel afstemming plaatsvinden met vier andere gemeenten in de regio Zuidoost-Friesland. In de visie van Wij Lokaal wordt dat een onmogelijke missie, wat alle vijf gemeenten willen meer bouwen. Ooststellingwerf mag ‘binnenstedelijk’ van de provincie vrij bouwen in alle dorpen. Dat mocht maar in drie dorpen. Dat geldt dan weer niet voor alle dorpen in die vier andere gemeenten, die nu alsnog met de provincie in gesprek willen. Dat gebeurt eerst op ambtelijk niveau.

Maar voor wethouder Fimke Hijlkema is dat overleg geen reden om de afspraken met de provincie niet te ondertekenen. Ze mag van de 320 woningen er 186 buiten kernen bouwen en de rest mag er binnen: dus in alle dorpen waar die ruimte maar te vinden is. Binnenstedelijk is overigens niet hetzelfde als binnen de bebouwde kom. Het gaat om het ooit getekende lijntje (contour) van de provincie rond een kern.

Nieuws

menu