Besturen van middelbare scholen gaan samen verder

FOTO LINDE COLLEGE

FOTO LINDE COLLEGE

De besturen van Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland en Weststellingwerf (SVOSW) en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) willen met ingang van 1 januari 2022 fuseren.

De fusie betreft een bestuurlijke schaalvergroting vanuit efficiency oogpunt, waarbij het borgen van thuisnabij, kwalitatief en een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Oosterwolde, Steenwijk en Wolvega voorop staat. De individuele scholen behouden hun identiteit en signatuur. De bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor het Linde College in Wolvega.

Voor Weststellingwerf en Steenwijkerland geldt een iets ander fusieproces dan voor Ooststellingwerf. Dit heeft te maken met het feit dat het Stellingwerf College in Oosterwolde openbaar onderwijs biedt. In de grondwet is vastgelegd dat gemeenten een zorgplicht hebben voor voldoende aanbod van openbaar onderwijs. De openbare school gaat als gevolg van de fusie op in een stichting voortgezet onderwijs die onderwijs biedt vanuit algemeen bijzondere grondslag.