Bedrijventerreinen in Wolvega lopen vol

Bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot. Gemeente Weststellingwerf

Jaren was er amper interesse voor bedrijfskavels in Wolvega. Nu moet de gemeente Wetstellingwerf zelfs selectievoorwaarden vastleggen.

Het aantal beschikbare kavels neemt snel af. Op bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot zijn nog zes kavels beschikbaar voor bedrijfspanden. Alle woon-werkkavels zijn verkocht of staan onder optie. Op bedrijventerrein De Plantage zijn nog zeven kavels voor bedrijfspanden beschikbaar.

Schaars goed

,,De kavels op de bedrijventerreinen in de gemeente zijn in de huidige markt een schaars goed. Daarom dienen de percelen met grote zorgvuldigheid te worden uitgegeven”, zo meldt het collega aan de gemeenteraad. Het college heeft nu beleid ontwikkeld voor de toewijzing van bedrijfskavels in Weststellingwerf. ,,Op deze wijze ontstaat er transparantie in het uitgifteproces en het selecteren van de koper.”

Hoge Raad

Een uitspraak van de Hoge Raad speelt daar een essentiële rol in. Mag de overheid een perceel grond exclusief aan één partij te koop aanbieden of moet het alle gegadigden een kans bieden om het perceel te kopen? De Hoge Raad oordeelde in november 2021 dat een overheidslichaam gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. De Hoge Raad stelde dat er objectieve, redelijke en toetsbare selectiecriteria dienen te zijn.

Selectiecriteria

In de beleidsnotitie van de gemeente Weststellingwerf wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en aanvullende selectiecriteria. Aan de standaard selectiecriteria moet een koper voldoen om een bedrijfskavel te kunnen kopen. De aanvullende selectiecriteria worden toegepast indien zich meerdere kopers melden voor een bedrijfskavel. ,,Bij de toepassing van de aanvullende selectiecriteria worden er per onderdeel punten toegekend, zodat er een prioritering van gegadigden plaatsvindt. Zijn er meerdere gegadigden met een gelijk aantal punten op een gedeelde ‘eerste plaats’ geëindigd, neemt het college van burgemeester en wethouders op basis van de gestelde criteria een besluit over de toekenning van de bedrijfskavel.”

‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Kopers worden geselecteerd volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, tenzij zich op dezelfde dag meerdere belangstellenden hebben gemeld. Bij de uitgifte van bedrijfskavels ligt de focus op het behouden van bestaande bedrijven en het bieden van uitbreidingsmogelijkheden aan deze bedrijven. Daarnaast biedt de gemeente ruimte aan regionale en nationale bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen. De nog te verkopen kavels op de bedrijventerreinen Uitbreiding Schipsloot, De Plantage en NoordWest III zijn openbaar bekend.

De beschikbaarheid van deze kavels is sinds oktober 2021 vermeld op de website www.bedrijventerreinwolvega.nl

Nieuws

menu