Staatsbosbeheer zet in op behoud en herstel natuur Rottige Meente

De Rottige Meente is een uniek natuurgebied. Lenus van der Broek

Nijetrijne - Staatsbosbeheer gaat in de Rottige Meente aan de slag met natuurherstelmaatregelen, waarbij het natuurlijke verlandingsproces wordt gestimuleerd. Zo worden waterkwaliteit en watertoevoer verbeterd.

Ook worden er maatregelen getroffen om de historische legakkerstructuur te beschermen. Voor deze maatregelen krijgt Staatsbosbeheer een Europese subsidie uit het POP3 programma voor Plattelandsontwikkeling.

Rijke historie en bijzonder natuurgebied

De Rottige Meente dankt het ontstaan aan turfwinning in de negentiende en twintigste eeuw. Hierdoor heeft het de huidige karakteristieke petgaten- en legakkerstructuur gekregen. Van nature ontwikkelt zich in de petgaten nieuw veen; open water groeit langzaam dicht met waterplanten en verandert uiteindelijk in land. De verschillende fases van dit verlandingsproces brengen een grote variatie aan planten en dieren met zich mee, zoals de zeer zeldzame grote vuurvlinder en de groenknolorchis. In de Rottige Meente staat verlanding van de petgaten echter onder druk’, vertelt boswachter Manon van Wesel. ‘Dit komt door afname van de waterkwaliteit en waterdoorzicht. Daarnaast zijn legakkers continu onderhevig aan wind en golfslag waardoor deze langzaam afbrokkelen. Beschermen herstelmaatregelen zijn echt noodzakelijk.’

Locaties

Daarom vinden er ten zuiden van de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne in een petgatencomplex van ruim 60 hectare verschillende maatregelen plaats. Zo is afgelopen zomer al een start gemaakt met de verbetering van een aantal duikers en waterinlaten. In december wordt gestart met actief biologisch visstandbeheer en volgend jaar staat het begreppelen, plaggen en het beschermen van de legakkers op de planning.

Maatregelen op maat

Het water in de petgaten is nu troebel door algen en zogenaamde bodemwoelende vissoorten. Hierdoor is er te weinig licht voor waterplanten. ‘Om het doorzicht van het water te verbeteren, starten we met het uitdunnen van de visstand. Na inventarisatie van vissoorten en aantallen worden in december en januari een aantal afvisacties uitgevoerd en overtollige vis verplaatst naar de Helomavaart’, legt boswachter Manon van Wesel uit.

Subsidieverlening

De maatregelen die in de Rottige Meente worden uitgevoerd zijn mogelijk door een subsidie vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en onderdeel van het Natura 2000 beheerplan.

Nieuws

menu