Nieuwe woning aan Stadburen in Nijelamer mag. Woonbestemming wordt dus geruild voor andere bouwkavel

De ruil van de bestaande bouwkavel naar de nieuwe plek. De Schipsloot in het midden (links richting Tjonger, rechts richting Wolvega).

De ruil van de bestaande bouwkavel naar de nieuwe plek. De Schipsloot in het midden (links richting Tjonger, rechts richting Wolvega). Gemeente Weststellingwerf

Een ongebruikte woonbestemming van de Schipslootweg 5 mag worden overgeheveld naar een weiland aan de Stadburen 18 in Nijelamer. Het besluit over het bestemmingsplan levert in de gemeenteraad geen discussie meer op.

Aan de Schipslootweg 5 in Nijelamer bevindt zich volgens het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2014 een nog onbebouwde kavel waar één woning mag worden gebouwd. Deze woonbestemming wordt dus geruild voor een andere bouwkavel even ten noorden aan de Stadburen.

Vleermuizen en weidevogels

In 2016 lag het plan ook op tafel. Toen kwamen er vragen waarop nu een antwoord is gekomen: de gevolgen van de ontwikkeling (met name een te verwijderen houtwal) voor vleermuizen; het negatieve effect van de ontwikkeling op weidevogels; de wijze van compensatie van te kappen bomen aan de Stadburen. De onderzoeken zijn uitgevoerd en de resultaten zijn in het bestemmingsplan verwerkt.

Bomen

Qua vleermuizen is een aanvullend onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat met aanpassingen van de inpassing rond het perceel de vleermuizen op een juiste wijze worden beschermd. Bij de aan te planten bomen wordt rekening gehouden met het effect op de vleermuizen (goede route aangebracht / bomen op een juiste afstand). Verder is geregeld dat de werkzaamheden in de juiste periode worden uitgevoerd.

Sonnegabos

Het plangebied biedt mogelijkheden voor broedvogels. Uit het nader onderzoek van de provincie blijkt echter dat er geen sprake is van verstoring van die broedkansen. De aanvrager zal de noodzakelijke compensatie van de gekapte bomen uitvoeren bij het Sonnegabos ten zuiden van het plangebied.