Drie aanvragen plannen geitenhouderij in behandeling

Melkveebedrijf in Boijl dat mogelijk geitenhouderij wordt. FOTO MAKELAAR SCHEP

Melkveebedrijf in Boijl dat mogelijk geitenhouderij wordt. FOTO MAKELAAR SCHEP

De gemeente Weststellingwerf moet niet alleen de aanvraag voor een nieuwe geitenhouderij in Boijl in behandeling nemen, maar ook nog eens twee andere aanvragen die tijdig zijn ingediend voor de raadsvergadering van vorige week donderdag.

Ook voor een melkveebedrijf in De Hoeve is een verzoek ontvangen voor de omzetting in een geitenhouderij. Verder is een verzoek voor uitbreiding bij de gemeente ingediend vanuit Oldeholtpade. Reden voor Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs om er woensdagavond in de raadsvergadering duidelijkheid over te vragen. Deze twee aanvragen blijken in maart en april zijn gedaan. Dat betekent dus dat er drie verzoeken nog in behandeling worden genomen op basis van het bestaande bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 staat geitenhouderijen onder voorwaarden in Weststellingwerf toe.

Tijdelijke stop komst geitenhouderijen

In Weststellingwerf geldt per 23 april een voorlopige stop op geitenhouderijen. Er is een die dag door de raad een voorbereidingsbesluit genomen waarmee een wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt voorbereid. Wordt er geen ontwerp bestemmingsplan buitengebied voorgelegd aan de raad, dan vervalt de tijdelijke geitenstop na een jaar. Nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen zijn in de hele gemeente dus nu niet meer toegestaan. Ook mag een bestaande veehouderij niet veranderd worden naar een geitenhouderij. De raad nam deze maatregel omdat uit onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen vaker longontsteking hebben.

Het besluit van de raad is genomen juist vanwege de opvallende toename in het aantal aanvragen van vergunningen en informatie voor nieuwe geitenhouderijen en/of uitbreidingen van bestaande geitenhouderijen. Daarover is de raad een week geleden vertrouwelijk geïnformeerd. De gemeente werd hierdoor overvallen, zo blijkt uit een persbericht. ’Deze verzoeken komen van mensen van buiten de gemeente. Voordat het verbod bij de andere provincies gold, is er geen enkel verzoek bij de gemeente Weststellingwerf binnengekomen.’

Verklaring drie fracties

De fracties van SDW, GroenLinks en CDA hebben nu in een gezamenlijke verklaring alsnog uitgelegd waarom ze in beslotenheid over het onderwerp in de raad wilden vergaderen. ‘Vóór de invoering van nieuwe wet- en regelgeving of aanscherping ervan, zijn er voorbeelden van ondernemers die nog snel via een kort mailtje gebruik weten te maken van de oude regelgeving. Voor de duidelijkheid: dat mag! Het is volkomen legaal. Maar wil je dit anticiperen door ondernemers vóór zijn dan is het een absolute voorwaarde om een dergelijk besluit in het geheim te nemen.’ Juist ook de agrarische sector kenmerkt zich volgens de drie fracties door een heel hecht netwerk. ‘Men kent elkaar, is soms familie van elkaar, men werkt met elkaar. En ook social media zorgt ervoor dat nieuws zich sneller verspreidt dan de wind.’

VVD genuanceerd

De VVD snapt deze keuze, maar maakt volgens de uitleg op de eigen website een andere afweging en had hier liever in het openbaar over gesproken, omdat het een belangrijk maatschappelijk onderwerp is en de aanzuigende werking anders inschat. ‘Als VVD willen we ondernemerschap stimuleren en willen we dat vergunningsaanvragen worden benaderd via het ja, tenzij principe. Dit gaat hier tegenin. We zien ook dat melkveehouders het zwaar hebben en dat geitenmelk aanzienlijk meer opbrengt dan bijvoorbeeld koemelk. Bovendien is er grote vraag naar geitenmelk. In die zin is het logisch dat er meer aanvragen zullen komen van bestaande veehouderij bedrijven die om willen schakelen. Dit kan een impuls zijn voor onze lokale economie, waar de agrarische sector een belangrijk onderdeel van is.’

In ieder geval heeft de raad nu een jaar de tijd om tot een zorgvuldige afweging te komen zonder dat er nu al veel onomkeerbare zaken gaan gebeuren”, aldus de verklaring van SDW, CDA en GroenLinks. Voor de VVD geldt dat het doel van deze exercitie niet kan zijn, het verbieden van nieuwe geitenhouderijen. ‘Hooguit het bij de tijd brengen van ons bestemmingsplan en te bezien waar geitenhouderijen in Weststellingwerf een toekomstbestendige plek krijgen en waarbij ook andere belangen goed worden afgewogen.’