Commissie geeft advies aan minister: onderzoek verschillende locaties voor gaswinning bij Vledderveen en Wilhelminaoord

De negen locaties in het gebied.

De negen locaties in het gebied. Foto: Vermilion

‘Kijk in het milieueffectrapport voor gaswinning bij Vledderveen en Wilhelminaoord naar verschillende locaties voor de winning. Belangrijke milieugevolgen van keuzes komen zo goed in beeld.’ Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De minister vroeg de commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Vermilion Energy Netherlands wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas winnen. Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat een inpassingsplan op. Voordat hij een besluit neemt over het inpassingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Voor het plan is al een zogenoemde ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld, waardoor vroege participatie met de omgeving mogelijk is. Nadeel is wel dat de projectbeschrijving en de voorgestelde onderzoeksaanpak nu nog algemeen is. Laat daarom in het milieueffectrapport duidelijk zien hoe uit de negen mogelijke winlocaties de voorkeurslocatie wordt gekozen, adviseert de Commissie.

Randvoorwaarden

De gaswinlocatie komt vlakbij het Unesco werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Daarom is het belangrijk, zegt de commissie, dat in het milieueffectrapport de randvoorwaarden voor de gaswinning goed worden beschreven en de effecten van de alternatieve winlocaties op de Koloniën van Weldadigheid.

Ook is het advies om de maximaal mogelijke bodemdaling en aardbevingen door de gaswinning goed te beschrijven. Neem daarbij de effecten van de huidige gaswinning in de omgeving en de effecten van andere activiteiten, zoals agrarisch grondwaterbeheer, mee.