Het erfinrichtingsplan.

College: geen klachtenpatroon bij varkenshouderij in Noordwolde

Het erfinrichtingsplan. Gemeente Weststellingwerf

Het college ziet geen reden om een omgevingsvergunning te weigeren voor de bouw van een nieuwe varkensstal aan de Hellingstraat in Noordwolde.

Dat blijkt uit de reactie op een aanvraag voor een omgevingsvergunning van VARNOO B.V. Het betreft het uitbreiden van de bestaande varkenshouderij, waartegen door buurtbewoners actie is gevoerd.

Maximale aantallen

Met het oog op de toekomst wil het bedrijf aanpassen en vergroten. Zo maakt de bestaande oude boerderij plaats voor een nieuwe stal. Het bedrijf komt dan op de volgende nu als maximum vastgelegde dieraantallen: 1.165 zeugen, 196 opfokzeugen, 120 gespeende biggen en 1 dekbeer: 1482 dieren in totaal. Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd.

Verontruste bewoners

Tijdens de raadsvergadering werd vorig jaar juni door Gerda van Galen ingesproken namens bijna vijftig verontruste en geschrokken bewoners. Ze benadrukte dat het bedrijf 100 meter van het bordje bebouwde kom staat, tegen een woonwijk aan. Maar er geldt voor nieuwbouw buiten een bebouwde kom een norm van ten minste 50 meter. Een bewoner zei dat je vanwege de stank bij mooi weer de ramen niet kunt openen of buiten kunt zitten. Ze zei bovendien veel last te hebben van het schreeuwende geluid van de varkens. Bijzonder is daarom dat nu wordt gesteld dat er geen sprake is van ‘een klachtenpatroon’ met betrekking tot geurhinder dat is veroorzaakt door dit bedrijf. ‘In deze situatie is het opstellen van een geurbeheersplan niet nodig.’

Controlemeting

Aan de geurnorm en geluidsnorm wordt gemeten bij de dichtstbijzijnde woning aan de Hellingstraat ruimschoots voldaan. In de voorwaarden is vastgelegd hoeveel geluid het bedrijf mag produceren. Dat geldt dus ook voor het geluid van transportvoertuigen. Binnen zes maanden nadat de inrichting in werking is, moet de vergunninghouder, door middel van een controlemeting aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan.

Geen duidelijke uitspraak

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen volgens het college geen duidelijke uitspraak worden gedaan over de onaanvaardbare gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen. ‘Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.’

Dierengezondheid

De aangevraagde huisvestingssystemen in de stallen zijn door de gemeente beoordeeld als innovatieve systemen ‘die de dierengezondheid bevorderen door het creëren van een optimaal klimaat en een hoge weerstand van de dieren’. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers minder kans. Verder staan de varkens permanent op stal. Hierdoor wordt besmetting en verspreiding van ziekten door contact met andere dieren voorkomen.

Luchtwassers

Alle gebouwen worden voorzien van luchtwassers. ‘De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.’ Gezien de activiteiten van de inrichting kan volgens de gemeente worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. Er is door de gemeente opgetreden tegen illegaal geplaatste ventilatoren, maar dat staat los van de vergunningsaanvraag voor uitbreiding.

Omgevingsvergunning

In november kwam het college al tot de eerste conclusie dat de vergunningaanvraag past binnen de voorschriften van het agrarische bestemmingsplan, de milieuwet- en regelgeving en de bouwregelgeving. ‘Gebleken is dat uw aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.’ De klagende inwoners stuurden een maand later een brief naar minister Carola Schouten van landbouw waarin ze haar vragen een oplossing te vinden voor de overlast die ze zeggen te ervaren van de varkenshouder.

Geen bedenkingen

Ondanks dat de provincie door een uitspraak van de Raad van State formeel geen verklaring van geen bedenkingen meer hoefde af te geven, heeft Gedeputeerde Staten begin dit jaar ook verklaard geen bedenkingen tegen dit project te hebben. De ontwerpbeschikking ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan een zienswijze worden ingediend. Er ligt ook een positief advies van de adviescommissie Hûs en Hiem. Verder is er vastgelegd hoe de beplanting van het erf er uit gaat zien.