‘Geluidhinder Prikkedam goed beschreven in nieuw plan’

Makkinga - De Commissie m.e.r. heeft het geluidonderzoek voor het bestemmingsplan van motorcrossterrein De Prikkedam bij Makkinga beoordeeld.

Zij vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de mogelijkheden die de gemeente Ooststellingwerf heeft om het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omgeving, te sturen.

Het project

De gemeente wil het gebruik van het motorcrossterrein De Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Een essentieel onderdeel van dat rapport is nu gereed. Daarin is verkend welke activiteiten er op het terrein mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting bij woningen stelt. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het deelrapport te beoordelen.

Advies

Het rapport beschrijft hoe het terrein op dit ogenblik wordt gebruikt en wat er op grond van het huidige bestemmingsplan en van de milieuvergunning mag en wat niet. Vervolgens is onderzocht wat verschillende grenzen aan de geluidbelasting en maatregelen zoals een ander ontwerp van de baan, betekenen voor de gebruiksmogelijkheden. Ook zijn opties voor het verplaatsen van het crossterrein in kaart gebracht.

Het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft om het gebruik van het terrein, en daarmee de hinder voor de omgeving, te sturen. De commissie vindt dat de grondig uitgevoerde analyse van de geluidbelasting een gedegen basis vormt voor de verdere uitwerking van het milieueffectrapport en voor het voeren van de discussie over wat er in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.

Wettelijke grenzen

Geluid is de belangrijkste bron van hinder voor de omgeving van het crossterrein. Daarom adviseert de commissie om eerst te verkennen welke activiteiten mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting stelt. Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden om de minimale wensen van de motorcrossvereniging te realiseren, is onderzoek naar bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtkwaliteit zinvol.

Het vervolgonderzoek moet zich ook richten op maatregelen die de vereniging kan nemen om de hinder voor de omgeving te verminderen. De gemeente kan deze informatie vervolgens gebruiken om een goed onderbouwde afweging te maken over het bestemmingsplan.