Verbetering fietspad Lindevallei in 2020

De Hoeve – Het college van B&W verwacht dat in 2020 met verbetering van het fietspad van Kontermans langs de Linde naar het westen kan worden begonnen. Dat pad is volgens de raadsfractie van SDW nog ‘in abominabele staat’. ‘Daar dit al sinds 2014 op de politieke agenda staat is uitvoering in 2019 wel het minste wat we mogen verwachten.’

Zorgen gemeenteraad

In samenhang met de fietspadplannen wordt het natuurlijke karakter van de Linde hersteld. Met het inrichten van 22 nieuwe natuurgebieden langs de Linde worden de oude meanders open gegraven en wordt de oude loop van de Linde zoveel mogelijk hersteld. De fractie van SDW heeft net als D66 en GroenLinks twijfel of het wel goed komt. Voor hermenadering zou de provincie geen geld meer hebben. Dat kan dus dan ook leiden tot vertraging bij de realisatie en herstel van fietspaden. ‘De vertraging kan veel groter worden’, vreest SDW-fractievoorzitter Cor Trompetter. ‘Of herstellen we dan gewoon het bestaande fietspad?’

Wethouder Jack Jongebloed zei maandagavond in een commissievergadering: ‘Het duurt ons ook te lang, maar we kunnen het niet versnellen.’ Trompetter heeft toch al twijfel over de zin van het herstellen van de oude loop van de Linde. ‘Wat is het effect er van op bovenstroom?’ De wethouder kon zonder onderzoek niet zeggen of hermenadering leidt ‘tot situaties die we niet willen’. Het is in de beleving van Trompetter geen herstel van natuur door de oude bochten weer uit te graven, omdat de rivier immers ook daarna niet vrij de ruimte krijgt. Hij wil rekening houden met nieuwe inzichten.

College hoopt op 2020

Volgens het college worden er op dit moment nog tal van zaken onderzocht door de Provincie Fryslân en het Wetterskip. ‘Op basis van die onderzoeken zal eind 2018 of begin 2019 een nieuwe planning worden afgegeven. Dit leidt tot de verwachting vanuit de gebiedscommissie Beekdal-Linde dat in 2020 met uitvoering kan worden gestart.’ Dat is dus met een jaar vertraging. Van de in totaal gereserveerde € 2.504.000 voor een fietspad langs De Linde is nu € 486.726 besteed. De gemeente moet nu maar lijdzaam toezien of het allemaal wel goed komt en is afhankelijk van besluiten van de commissie.

Pad is 41 jaar oud

Het populaire fietstraject vanaf De Hoeve richting Wolvega verbindt de Lindevallei met de Rottige Meente en de Weerribben. De fietspaden zullen worden verbreed en verhard. De asfalt en schelpenpaden worden vervangen door beton. Door de verbreding kan men naast elkaar fietsen en is het eenvoudiger om tegenliggers te passeren.In 1967 werd binnen de ruilverkaveling Linde-Zuid het bestaande pad gemaakt over 3,6 kilometer met elf houten en dus in het landschap passende zeer karakteristieke bruggetjes en dertien veeroosters, die de aanvankelijk geplande klaphekjes vervingen. Verslaggevers vonden het destijds helemaal geweldig, het was een mooi positief contrast tegenover de bouw van ‘lelijke boerderijen met golfplatendaken’. Maar wel met kanttekeningen. ‘Als nu ook nog een verbod wordt uitgevaardigd voor brommers en motorfietsen, zal het nieuwe fietspad - dat door een prachtig petgaten-, rietland- en weidelandschap leidt - de rustige gebruikers een rustig verblijf in de vrije natuur verzekeren.’

Fietsen naar Lolkema's Bruggetje

De gebiedscommissie Beekdal-Linde staat volgens het college positief tegenover de realisatie van een fietspad langs de Linde tussen de Kontermansbrug en Lolkema’s bruggetje waar sinds 1992 een witte ophaalbrug de beide oevers van de Linde met elkaar verbindt in het pad vanaf de IJkenweg naar de Stellingenweg. Daarvoor was er vanaf 1925 op die plek een draaibrug met de naam ‘Lolkema’s brogge’. En nog weer eerder verbond een eenvoudige brug van houten losse balken (bartens) de eigendommen van de familie Lolkema aan weerszijden van de Linde. Lolke Hendriks Lolkema woonde in 1917 nog in Oldeholtpade-Nijheholtpade, maar drie jaar later in Wolvega.

Het college meldt over het beoogde fietspad vanaf die historische rivierovergang naar Kontersmansbrug: ‘Men wil daartoe eerst overeenstemming bereiken met de grondeigenaren ten behoeve van hermeandering van de Linde ter plaatse. Dit proces loopt nog. Mocht dit onvoldoende voortgang kennen dan kunnen we de uitvoering zelf ter hand nemen.’ Het gaat dan alleen om het fietspad en niet de daaronder gekoppelde hermeandering van de Linde. Het nieuwe pad staat zoals vorige week gemeld ook opgenomen in het collegeprogramma tot 2022.