Motorsportclub verzet zich tegen dwangsom

Makkinga - De Motorsportvereniging (MSV) in Makkinga wil niet aan een opgelegde dwangsom voldoen.

MSV kreeg deze dwangsom opgelegd na het overschrijden van de maximale geluidsnorm op motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga.

Uit een meetrapport van de FUMO op 2 mei blijkt dat tijdens de training van 21 maart een overschrijding is gemeten en dus dat een dwangsom opgelegd is. Per brief heeft de MSV een zienswijze ingediend tegen het voornemen om deze dwangsom in te vorderen.

Meting

Ter hoogte van het meet-punt op Bercoperweg 74 geldt een maximaal geluidsniveau van 70 decibel. Uit het meetrapport van de FUMO blijkt dat de hoogst gemeten waarde tijdens de training tenminste 78 decibel bedroeg. Na toepassing van een onnauwkeurigheidsmarge (conform de uitspraak rechtbank) is er sprake van een maximaal geluidsniveau van 76 decibel. Dit betekent dat van rechtswege MSV 2.000 euro moet betalen. Omdat de dwangsom niet binnen de wettelijke termijn van zes weken ‘vrijwillig’ is betaald, schrijft de wet voor dat er een invorderingsbeschikking moet worden genomen.

Argumenten

De door de MSV ingediende zienswijze geeft volgens de gemeente geen aanleiding om van invordering af te zien. In de brief van 27 juni motiveert de MSV waarom ze de dwangsom niet wil betalen. Er worden verschillende argumenten aangehaald die volgens de gemeente niet van toepassing zijn, zoals dat het dwangsombesluit nog niet onherroepelijk is en de bestemmingsplanprocedure nog loopt.

Een adequate handhaving vergt dat dwangsommen worden ingevorderd. Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden zou kunnen worden afgezien van het invorderen van een dwangsom. Daarvan lijkt geen sprake. Ook zijn door de MSV geen valide argumenten aangevoerd waarom niet betaald is (zoals bijvoorbeeld tekort aan financiële middelen).

Hoger beroep

Er loopt nog een hoger beroepsprocedure bij Raad van State. Tegen de last onder dwangsom uit 2016 heeft de MSV beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland. Op 23 februari 2018 heeft de rechtbank dit beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de MSV hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit hoger beroep is nog in behandeling, maar het schort de uitvoering van de last onder dwangsom niet op. De MSV heeft altijd nog de mogelijkheid om hiertoe een voorlopige voorziening te vragen.