VVD, CDA en WB presenteren coalitieakkoord

Wolvega - VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben vandaag hun coalitieakkoord gepresenteerd. In het akkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ vormt Daadkracht, Netwerk en Ambitie (DNA) de rode draad.

‘Dat willen we samen doen met onze inwoners, het onderwijs, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners’, zo valt in het akkoord te lezen. ‘Iedereen kan daadkrachtig via bestaande of nieuwe netwerken bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke ambities. We werken met daadkracht en ambitie aan bijvoorbeeld de winkelcentra, plannen vanuit onze dorpen en wijken, goede zorg voor onze inwoners, een duurzaam Weststellingwerf en de economische ontwikkeling van onze gemeente.’

Iedereen doet mee

De ambities van de coalitiepartijen worden in het akkoord op hoofdlijnen beschreven. ‘We hebben geen dichtgetimmerd coalitieakkoord opgesteld maar ons beperkt tot hoofdlijnen om daarmee inwoners, bedrijven en organisaties mogelijkheden te bieden om met initiatieven te komen. Wij vragen het college om dit verder uit te werken in een collegeprogramma.’

Een van de hoofdlijnen is dat iedereen meedoet. Op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn, maar ook op het gebied van werk. Dat betekent onder meer mensen bijstaan op weg naar werk, in plaats van bijstand. 

Kunst en cultuur versterkt volgens de nieuwe coalitie de gemeenschapszin, zeker wanneer inwoners daar met elkaar invulling aan geven. Sport en bewegen moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Centrummanager

Het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector, de industrie en de dienstverlening zijn de banenmotor van Weststellingwerf. Met onder meer een ondernemerscoördinator als Stellingwerver smeerolie tussen ondernemers en overheden en een vestigingspremie voor startende ondernemers willen de coalitiepartijen werken aan het ondernemersklimaat.

Een centrummanager moet met ondernemers zorgen voor aantrekkelijk kernwinkelgebied. Daarnaast staat de nieuwe coalitie voor ruimte en waardering voor agrarische ondernemers, waarbij een goede afstemming met de gemeenschap van belang is.

Wonen

In de dorpen en wijken moet het goed wonen, recreëren en werken zijn. Dat betekent dat de gemeente ideeën en initiatieven van inwoners stimuleert en faciliteert. Hiervoor wordt meer menskracht en geld ter beschikking gesteld. De wethouders gaan ook gebiedsverantwoordelijkheid dragen.

Het wonen in Weststellingwerf moet ook aantrekkelijk en betaalbaar blijven. De coalitie wil werken aan onder meer veiligheid, voldoende woningaanbod voor mensen in verschillende levensfasen, verlaging van de woonlasten, goede mobiele en digitale bereikbaarheid, goed onderhouden wegen en goede bereikbaarheid via het spoor.

Daarnaast vindt de nieuwe coalitie dat er ook stappen gezet moeten worden om energieneutraal te worden en afval te verminderen. De coalitie wil waar mogelijk de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn stimuleren of versnellen.

Raadsvergadering

In een extra raadsvergadering op 31 mei 2018 wordt verslag gedaan van de coalitievorming en staat het coalitieakkoord op de agenda. In deze vergadering worden ook de wethouders, nieuwe raadsleden en duo-commissieleden geïnstalleerd. Namens de coalitiepartijen gaan de volgende wethouders met de ambities van het akkoord aan de slag: Jack Jongebloed (VVD), Roelof Theun Hoen (VVD), Hanneke Zonderland (CDA) en Mariska Rikkers (WB). Zij willen samen met inwoners, bedrijven, organisaties en de raad bouwen aan Weststellingwerf.