SDW valt buiten de boot; VVD en CDA willen coalitie vormen met Weststellingwerfs Belang

Wolvega - De VVD en het CDA willen een coalitie vormen met Weststellingwerfs Belang. De SDW, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand de meeste stemmen kreeg, valt buiten de boot.

In gesprekken met CDA en VVD heeft SDW aangegeven dat het een sociale en duurzame partij is en dat punten met betrekking tot die onderwerpen op een of andere manier terug moeten komen in
het coalitieakkoord. In het verkiezingsprogramma van SDW worden vrij concrete onderwerpen genoemd die volgens VVD en CDA een principiële consequentie hebben voor het coalitieakkoord. Ondanks het feit dat SDW aangeeft dat zij genegen zijn om over de harde kanten van die eisen te onderhandelen zijn de andere twee partijen wij van mening dat dit mogelijk een breekpunt kan worden in de te voeren onderhandelingen. Ook vinden VVD en CDA dat SDW haar bestaansrecht nog niet heeft bewezen. Meerdere partijen uitten hun zorg over de stabiliteit van deze partij. In het verkiezingsprogramma zien VVD en CDA elementen van de voormalige politieke partijen waaruit SDW voorkwam. De partijen vragen zich af om dit nu een gedeelde koers is of een samenstel vanuit standpunten van voorheen.

Volgens VVD en CDA vinden meerdere partijen dat SDW niet in het nieuwe college zitting zou moeten nemen vanuit het oogpunt van vernieuwing en verandering. De partijen vinden dat SDW een
meer regulerend dan een faciliterende bestuur voorstaat.

Weststellingwerfs Belang

Het verkiezingsprogramma van WB en de gevoerde gesprekken geven een koers aan die aansluit bij de richting zoals die door VVD en CDA is gewenst. Eveneens is WB van mening dat er een cultuurverandering moet komen die een meer faciliterend dan regisserend karakter kent. Voorts wordt WB het vaakst genoemd door de andere politieke partijen als mogelijke coalitiegenoot. Daarnaast pleit WB voor een college als collegiaal team dat de kar weet te trekken, samen kan werken en bovenal zich vanuit een verandering kan nestelen in de samenleving. Op basis van de gevoerde gesprekken hebben VVD en CDA de indruk dat WB stabiel en constructief is om als coalitiegenoot te functioneren.

Een coalitie tussen VVD, CDA en SDW zou een totaal van veertien zetels betekenen. VVD, CDA en WB hebben slechts elf van de 21 zetels. VVD als CDA kiezen bewust voor deze kleinere meerderheid aangezien beide partijen niet vanuit een machtspositie willen werken maar meer vanuit het oogpunt om op basis van participatie met andere partijen te komen tot een juiste invulling van de ambities voor de inwoners.

VVD, CDA en WB gaan nu verder met de onderhandelingen en met het opstellen van een concept coalitieakkoord. Alle partijen wordt gevraagd onderwerpen aan te dragen die de komende raadsperiode van belang zijn voor de gemeente.