'Onderzoek naar geluidsnormen op Prikkedam heeft prioriteit'

Makkinga - De Commissie m.e.r. adviseert om het onderzoek naar de milieueffecten van het motorcrossterrein Prikkedam gefaseerd uit te voeren. Eerst moet worden verkend welke activiteiten binnen de geluidnormen mogelijk zijn.

Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden voor de wensen van de motorsportvereniging, is vervolgonderzoek zinvol.

Nieuw bestemingsplan

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van het motorcrossterrein Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Dat plan regelt niet alleen het feitelijke motorcrossen, maar ook andere functies, zoals parkeren en medegebruik voor bijvoorbeeld wandelen of paardrijden. De gemeente heeft de commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Geluidsbelasting

Geluid is de belangrijkste bron van hinder voor de omgeving van het crossterrein. Daarom adviseert de m.e.r-commissie om eerst te verkennen welke activiteiten mogelijk zijn binnen de grenzen die de wet aan de geluidbelasting stelt. Alleen als de wettelijke grenzen voldoende ruimte bieden om de minimale wensen van de vereniging te realiseren, is onderzoek naar bijvoorbeeld het wegverkeer en de luchtkwaliteit zinvol. Het vervolgonderzoek moet zich ook richten op maatregelen die de vereniging kan nemen om de hinder voor de omgeving te verminderen. De gemeente kan deze informatie vervolgens gebruiken om een goed onderbouwde afweging te maken over het bestemmingsplan.

Milieueffectrapporten

De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Ooststellingwerf - besluit over het project.

www.commissiemer.nl.