Geluidsscherm op het crosscircuit Prikkedam mag blijven staan

Makkinga - De gemeente staat een al geplaatst geluidsscherm op crosscircuit Prikkedam in Makkinga toe. Wel moet de motorsportvereniging een vergunning voor het scherm aanvragen.

Op de bestaande geluidswal direct langs de Prikkedam is over een lengte van circa 50 meter een scherm van houten panelen (betonplex) aangebracht. De hoogte hiervan bedraagt circa anderhalve meter. Op dezelfde plaats heeft tot circa 2011 ook een geluidsscherm gestaan. Direct langs de Prikkedam is ter hoogte van de minicrossbaan een verzakte geluidswal over een lengte van ongeveer twintig meter hersteld en opgehoogd tot een hoogte van circa drie meter. Aan de zuidzijde van de minicrossbaan is over een lengte van zo'n twintig meter een nieuwe geluidswal aangelegd met een hoogte van circa twee meter.

Geen overtreding van bestemmingsplan

Het geluidsscherm is aangebracht op de bestaande geluidswal. Er is geen sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Voor het scherm is een omgevingsvergunning vereist. Een dergelijke vergunning kan worden verleend omdat er geen planologische regels gelden en omdat Hûs en Hiem in het kader van vooroverleg heeft aangegeven dat er 'uitzicht is op een positieve welstandsadvisering'. De motorsportvereniging heeft aangegeven bereid te zijn een vergunning aan te vragen.

De nieuw aangelegde geluidswal om de minicrossbaan ligt voor circa de helft binnen het gebied waarvoor geen planologische regels gelden en voor de andere helft binnen een natuurbestemming. Alleen voor dat deel en het deel van de herstelde wal is er sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan.

Geen geheel nieuwe geluidswal

Het aanleggen en herstellen van een geluidswal is bedoeld om de geluidssituatie te verbeteren. Uit metingen moet blijken of dit daadwerkelijk ook het geval is. De aanleg en herstel van een geluidswal maakt geen extra crossactiviteiten mogelijk en de geluidswallen zijn vanuit de woningen van omwonenden nauwelijks waar te nemen. Bovendien is er volgens de gemeente geen sprake van een geheel nieuwe geluidswal, maar van herstel c.q. het 'dichten' van een gat in een bestaande wal. Voor de motorsportvereniging geldt dat indien een overschrijding van de geluidsnormen tijdens trainingen geconstateerd wordt een dwangsom betaald moet worden.

De gemeente acht het niet opportuun de motorsportvereniging te verplichten om de werkzaamheden aan de geluidswallen ongedaan te maken, terwijl deze binnen afzienbare tijd (weer) zonder vergunning mogen worden aangelegd.

Geen geluidsmetingen

De gemeente meldt dat 'hoewel de handelwijze van de motorclub vanuit haar optiek (dreiging dwangsom) wellicht te begrijpen is, doet dit niet af aan het feit dat het zonder vergunning (en overleg) uitvoeren van (deels) vergunningplichtige werkzaamheden afgekeurd moet worden.' Gelet op het feit dat de opgelegde dwangsom voor het overtreden van de geluidsnormen tijdens trainingen nog 'onder de rechter' is (zitting op 7 maart), is de gemeente niet van plan in deze periode geluidsmetingen uit te voeren.