Nieuw bestemmingsplan voor Prikkedam in de maak

Makkinga - Voor het terrein van circuit Prikkedam in Makkinga wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Het dossier Prikkedam kent een lange voorgeschiedenis. Uiteindelijk leek er bij de vaststelling van het bestemmingsplan Motorcrossterrein Prikkedam op 26 februari 2013 een duidelijke planologische regeling voor het plangebied te zijn. Echter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit bestemmingsplan op 18 juni 2014 in zijn geheel vernietigd.

Beheersverordening

Als reactie hierop heeft de raad op 24 september 2014 de beheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam vastgesteld. De gemeente kon met de beheersverordening de planologisch onduidelijke situatie dichten en een stuk rechtszekerheid bieden. Ook kon hiermee voldaan worden aan de wettelijke actualiseringsplicht.

Hoger beroep loopt nog

In het kader van een handhavingszaak heeft de Rechtbank Noord-Nederland op 29 juni 2015 de beheersverordening onverbindend geacht. Hierdoor is (wederom) op het terrein een onduidelijke planologische situatie ontstaan. De gemeente heeft in deze zaak hoger beroep bij van de Raad van State ingediend. Deze zaak loopt nog.

Plan van aanpak

De gemeenteraad verzocht het college van B en W in september te onderzoeken of reparatie van het eerder door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan tot de mogelijkheden behoort en de procedures om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, met name op het gebied van geluidsonderzoek, op korte termijn op te starten. Het college ging aan de slag met een plan van aanpak voor Prikkedam en legt komende maand een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan aan de raad voor. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de raad dat een bestemmingsplan voor een betreffend gebied wordt voorbereid.

Geen bezwaar mogelijk

Het vervolg voor Prikkedam krijgt de komende maanden een verdere invulling door het opstellen van een nota van uitgangspunten voor het gebied. De geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit geldt voor een periode van één jaar na bekendmaking. Tegen het besluit om een voorbereidingsbesluit te nemen staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Mocht de Raad van State in hoger beroep een uitspraak doen over het juridisch in stand laten van de beheersverordening ‘Motorcrossterrein Prikkedam’, kan het voorbereidingsbesluit (indien dan nog geldig) worden heroverwogen.

Zienswijze van MCO Prikkedam

MCO Prikkedam heeft eind oktober op een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016. De MCO Prikkedam verzoekt om de locatie Prikkedam mee te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied. Deze zienswijze wordt behandeld in het kader van de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied 2016.