Blijf Stellingwarfs en D66 willen MER voor gaswinning in Vinkega

Wolvega – De raadsfracties van Blijf Stellingwarfs en D66 zijn kritisch over de trage manier waarop het college omgaat met de herziene gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. Die partijen willen dat het Rijk alsnog een Milieu Effect Rapportage (MER) opstelt.

Maar het college lijkt weinig haast te maken om zo’n verzoek richting de minister te sturen. Het is het afgelopen najaar ook niet opgenomen in een zienswijze van de gemeente. ‘In plaats van de juiste antwoorden per omgaande alsnog te verschaffen en de toegezegde actie uit te voeren, heeft het college gekozen voor meer bureaucratie en meer vertraging. Is het College en de portefeuillehouder zich wel bewust van de schade (o.a. afname waterbergend vermogen van de bodem) die de agrariërs en natuur nu al leiden door het ontbreken van een MER? Dat deze schade in de directe toekomst nog groter zal worden als er nu geen MER gerealiseerd wordt?’

Motie

Via een motie willen de fracties het college maandag alsnog tot daden dwingen. In de tekst staat dat het college een schriftelijk en onderbouwd verzoek aan het ministerie van EZK moet zenden om een herstelprocedure voor een MER met betrekking tot de boorlocatie Vinkega op te starten. Met een herstelprocedure kun je de onherroepelijkheid van de omgevingsvergunning omzeilen, zo is de gedachte.

Bodemdaling

Bij gaswinning treedt bodemdaling op. De mate van bodemdaling wordt ingeschat in het winningsplan dat voor de gaswinning gemaakt wordt. Uit bodemdalingsmetingen was vorig jaar gebleken dat de bodemdalingskom door winning uit het Vinkega gasveld zich verder in zuidoostelijke richting uitstrekt dan eerder was verwacht. Zo zal boven een voormalig gaswingebied bij Nijensleek de bodem nu zo’n vijf centimeter dalen. Gaswinbedrijf Vermilion heeft daarom het geldende winningsplan voorzien van een nieuwe bodemdalingsprognose. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt opnieuw een besluit over het winningsplan, vanwege die actualisering van de bodemdalingsprognose.

MER

Er is in het verleden nooit een MER-beoordelingsbesluit door de minister genomen en daardoor is er geen Milieu Effect Rapportage opgesteld, omdat de bodem amper zou dalen. Dat zou volgens D66 en Blijf Stellingwarfs nu met terugwerkende kracht alsnog moeten gebeuren. Maar de minister heeft daar geen plannen toe. De minister concludeerde eerder, mede op basis van de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de waterschappen, dat de gewijzigde bodemdalingsprognose zorgvuldig tot stand was gekomen en dat deze bodemdaling dermate gering is dat hierdoor geen nadelige gevolgen veroorzaakt zullen worden. Uit het gasveld Vinkega wordt sinds 2011 gas gewonnen. Naar verwachting wordt er tot 2032 gas gewonnen uit dit gasveld.