Gemeente legt exploitant zonnepark Noordwolde dwangsom op

Noordwolde - De gemeente legt de exploitant van het zonnepark Noordwolde een last onder dwangsom op van 25.000 euro. Hiermee wil de gemeente bereiken dat de aanplant rond het park in het eerst komende plantseizoen goed wordt aangelegd.

In juni 2018 is het Zonnepark Noordwolde aangelegd. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de exacte invulling van de landschappelijk inpassing. In april 2019 is beplanting uiteindelijk aangebracht na een hercontrole. In november is vastgesteld dat de beplanting voor een groot deel niet is aangeslagen en ook deels is weggemaaid. De gemeente stelde vast dat er geen of weinig onderhoud werd gepleegd. De beplanting zou voor 15 maart 2020 worden hersteld. Dit is niet gebeurd. De adviseur van de exploitant stelt dat dit te maken had met de aanhoudende droogte en daarom werd besloten het komende najaar af te wachten. Hierover is geen overleg gevoerd en ook omdat meerdere keren afspraken niet zijn nagekomen, wil de gemeente een last onder dwangsom opleggen.

Klachten van omwonenden

Het zonnepark ligt aan de oostkant van het dorp, direct naast de renbaan/ijsbaan en het huidige volkstuinencomplex. Omwonenden van het zonnepark hebben klachten ingediend over het niet voldoen aan de gemaakte afspraken over de beplantingsstroken. Zij mogen volgens de gemeente verwachten dat het bestemmingsplan gehandhaafd wordt, zeker nu de exploitant na 2018 ruimschoots de tijd heeft gehad om de beplanting aan te brengen en goed te onderhouden. Duidelijk is dat het uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat het zonnepark aan alle zijden in het landschap wordt ingepast met (deels aan de noordzijde groenblijvende) beplanting. De panelen zijn hierdoor niet tot nauwelijks zichtbaar, waardoor er geen negatieve effecten worden verwacht op het uitzicht van omwonenden. De exploitant heeft volgens de gemeente ruim voldoende de tijd gekregen om de beplanting conform de afspraken aan te brengen en krijgt ook nu nog de tijd tot 5 december van dit jaar.

Zienswijze

De exploitant diende twee maanden geleden schriftelijk een zienswijze in tegen het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Aangeven wordt onder meer dat dit najaar de beplanting wordt hersteld, dat de droogte buiten hun invloedsfeer ligt, dat een dwangsom een te zwaar middel is en dat de instructies voor de aanplant verder gaan dan het bestemmingsplan voorschrijft. De gemeente ziet in de zienswijze geen aanleiding terug te komen op het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. De hoogte van de dwangsom is zodanig dat dit een voldoende prikkel is om de beplanting goed aan te brengen.

Afspraken gaan verder

Het bestemmingsplan schrijft feitelijk alleen een vijf meter brede beplantingsstrook voor aan de noord/zuid en oostzijde, die uit struiken/hagen moet bestaan en een minimale hoogte van 1,80 meter heeft. De afspraken tussen gemeente en exploitant gaan echter verder. Daarin is tot in detail aangegeven hoeveel stroken en op welke afstanden de beplanting moet worden aangebracht. Ook is het assortiment van de soorten exact aangegeven (met percentages). Dit is juridisch niet afdwingbaar. Bovendien is in de praktijk niet exact vast te stellen of er bijvoorbeeld 30% hazelaar en 20% meidoorn is aangeplant. De gemeente heeft daarom de last onder dwangsom zo geformuleerd dat de overtreding van het bestemmingsplan beëindigd moet worden en dat daaraan voldaan wordt als de aangegeven aanwijzingen opgevolgd worden. De exploitant weet dan zeker dat er geen dwangsom verbeurd wordt. Als de exploitant op een andere manier aan het bestemmingsplan denkt te kunnen voldoen, staat het hem vrij om dit te doen.

Hoogte van beplanting

Het bestemmingsplan schrijft voor dat de beplanting een minimale hoogte van 1,80 meter moet hebben. Hiermee is de uiteindelijke hoogte van de groenstrook beoogt. In de gemaakte afspraken is steeds uitgegaan van aanplant met een hoogte tussen de 60 en 100 centimeter en dat de aanplant zich vervolgens in een jaar of 5 ontwikkelt tot 1,8 meter. Voor de rechtszekerheid van exploitant is in de last daarom bepaald dat de beplanting (nog) niet aan de voorgeschreven hoogte hoeft te voldoen.