Gemeente trekt bij Rijk aan de bel over tekorten

Wolvega - In een brief aan minister Ollongren maakt Weststellingwerf haar zorgen kenbaar over de financiële situatie van de gemeenten. Net als vele andere gemeenten kampt Weststellingwerf met ernstige structurele tekorten.

Het college heeft recent besloten 2,5 miljoen euro te bezuinigen. ‘Naast het voorzieningenniveau voor onze inwoners staat ook een stijging van de gemiddelde woonlasten op het spel. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk dat extra geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld’, schrijft de gemeente in de brief.

Sociaal Domein

De kosten in het Sociaal Domein blijven, ondanks intensieve pogingen om deze onder controle te krijgen, steeds verder oplopen. Bovenop de door het Rijk bij de decentralisaties opgelegde kortingen nemen in veel gevallen de kosten nog verder toe door een steeds verder toenemende vraag, de grote complexiteit en de beperkte mogelijkheden om daarop als gemeente te kunnen sturen. Dat wordt nog eens verergerd door maatregelen zoals het abonnementstarief voor de Wmo. Al deze maatregelen betekenen dat onze gemeentelijke autonomie steeds kleiner wordt.

Coronacrisis

Ook merkt de gemeente de effecten van de coronacrisis. ‘Dat zal ongetwijfeld een grote aanslag doen op onze financiële positie, waarbij het nog maar de vraag is of onze gemeente voldoende gecompenseerd gaat worden voor de tekorten die dit met zich meebrengt.’ Daarnaast dreigt de oplopende opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds die voor vele kleinere en middelgrote gemeenten, waaronder Weststellingwerf, de nekslag zou kunnen zijn. ‘U begrijpt dat hierover grote ongerustheid is ontstaan bij onze gemeenten omdat wij hierdoor onevenredig hard worden geraakt.’

Weststellingwerf roept het kabinet op te zorgen voor een realistische vergoeding voor het sociaal domein, het terugdraaien van het abonnementstarief in de Wmo en invulling geven aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van de decentralisaties.

Gemeentefonds

De gemeente pleit tevens voor een volledige vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de coronacrisis. De herverdeling van het Gemeentefonds moet worden uitgesteld en in elk geval zodanig aangepast dat gemeenten onder de 100.000 inwoners niet onevenredig hard worden geraakt. Het kabinet moet met gemeenten in gesprek over de toereikendheid en omvang van het Gemeentefonds in relatie tot de toegenomen gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. ‘Indien deze maatregelen niet tijdig worden gerealiseerd, is het heel goed mogelijk dat onze gemeente de komende jaren geen sluitende begroting aan onze raad kan voorleggen.’

Overleg

Donderdag 2 juli vindt een overleg plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van BZK. Tijdens dit overleg staan de gemeentefinanciën op de agenda. Bestuurders uit het hele land willen duidelijk maken dat bij veel gemeenten financiële problemen aan de orde zijn. Tekorten in het sociaal domein, de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds en de financiële gevolgen van de corona-crisis leiden tot tekorten.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft alle Friese gemeenten opgeroepen om een brief naar het kabinet te sturen (Minister van BZK en Minister van Financiën) over hun financiële situatie. Alle briefkopieën bundelt de VNG in boekvorm, zodat ze voorafgaand aan het debat deze verzameling kunnen aanbieden.

Videoboodschap

Wethouder Rikkers vertegenwoordigt Weststellingwerf en is fysiek aanwezig in Den Haag bij het aanbieden van de petitie. Vorige week stuurde wethouder Financiën Jack Jongebloed al een videoboodschap.