GroenLinks kritisch over grotere varkenshouderij Noordwolde

Noordwolde – De raadsfractie van GroenLinks vraagt aandacht voor de zorgen, die er in Noordwolde leven rond de uitbreiding van een varkenshouderij net buien de bebouwde kom aan de Hellingstraat. Er zijn schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Gaby Thijssen wil weten of het verwijt van actievoerders klopt dat er aanpassingen aan de stallen zijn gedaan waar vergunningen voor vereist zijn en deze vergunning niet is aangevraagd. Het zou gaan om twee illegaal geplaatste ventilatoren, die dan volgens Thijssen moeten worden verwijderd. Hij wil weten of er nog andere vergunning plichtige aanpassingen zonder vergunning zijn aangebracht.

Intensieve veehouderij

Verder stelt hij de uitbreiding van de intensieve veehouderij in Weststellingwerf opnieuw ter discussie. GroenLinks is op basis van het verkiezingsprogramma verklaard tegenstander van intensieve veehouderij. De vragen zijn er vooral op gericht op het zoeken van wegen om de ondernemer tegen te houden. ‘Vindt het college het wenselijk dat de intensieve veehouderij verder uitgebreid wordt in onze gemeente gezien de problematiek die er rond deze vorm van landbouw heerst? Zijn de stikstof- en andere maatregelen gronden waarop een vergunning kan worden geweigerd? Is het college bereid de benodigde vergunningen te weigeren?’

Op 10 juni is er een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag moet nog worden beoordeeld. De aanvraag wordt getoetst aan de wettelijk vastgestelde regels, onder andere aan de geurregelgeving. De aanvraag past volgens een woordvoerder van de gemeente binnen het huidige bestemmingsplan. ‘Als een aanvraag aan alle wet- en regelgeving voldoet, dan hebben wij als gemeente geen grond om de vergunning te weigeren.’

Schaalvergroting

De gemeente heeft op 4 december 2017 het bestemmingsplan Buitengebied juist herzien vastgesteld wat betreft de niet-grondgebonden veehouderij. Daarin worden veertien bedrijven genoemd, waaronder de varkenshouderij van Peter Veldhuizen aan de Hellingstraat. Die aanpassing biedt nu juist de planologische mogelijkheid voor schaalvergroting. ‘Hiermee worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de intensieve veehouderijen gelijk gesteld aan die van de grondgebonden sector.’

Bestemmingsplan

Veldhuizen wil er net als eerder in 2013 een stal bijbouwen, waardoor het aantal zeugen toeneemt van ongeveer 700 tot een kleine 1100. Volgens Veldhuizen is na contact met de gemeente gebleken dat dit plan past binnen het bestemmingsplan. Hij denkt de angst in de buurt voor meer stank te kunnen wegnemen door het plaatsen van luchtwassers.