Proeven om water langer vast te houden

Oldetrijne/Haule - Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân zijn met diverse partners gestart met praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. De eerste praktijkproef gaat van start in Haule en Oldetrijne.

Hier worden onder andere stuwen geplaatst en slootbodems verhoogd. Ook wordt er peilgestuurde drainage aangelegd.

Eerste resultaten

Door deze maatregelen zal de grondwaterstand volgens de provincie minder diep uitzakken dan voorheen. ‘Via monitoring wordt onderzocht wat de effectiviteit is van verschillende maatregelen. De boer houdt zelf bij hoe het gaat met de opbrengst en met het bewerken van het land (wordt het niet té nat).’ Naar verwachting zijn eind september de eerste resultaten bekend.

Droogteschade

Op hoge zandgronden in Zuidoost-Fryslân wordt het water na een regenbui relatief snel afgevoerd. Dit betekent nu in het groeiseizoen meer droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur.

Greppels, drainages en sloten

In 2019 is de Strategische Grondwaterstudie Fryslân afgerond. Uit deze studie kwam naar voren dat op de hogere zandgronden van Fryslân 90% van de gevallen neerslag direct wordt afgevoerd door de aanwezige greppels, drainages en sloten. Slechts 10% van de neerslag komt ten goede aan het grondwatersysteem. Dit maakt duidelijk dat de waterhuishouding in Fryslân in eerste instantie ingericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van het (regen)water. De grondwaterstudie heeft duidelijk gemaakt dat er wel degelijk maatregelen zijn te bedenken om meer water vast te houden.

Grondwater vasthouden

Meer drogere zomers door klimaatverandering betekent meer droogteschade in de landbouw en meer verdroging van de natuur. Het belang van grondwater vasthouden wordt dus steeds groter. Er zijn samen met boeren plannen gemaakt. Dan gaat het om het aanleggen van peilgestuurde drainages, het aanbrengen van stuwen en dammen in de perceelsloten.