‘Financieel perspectief van gemeente is minder rooskleurig’

Wolvega - De jaarstukken over 2019 en de voorjaarsnota 2020 van de gemeente maken duidelijk dat het onzekere en financieel uitdagende tijden zijn.

Het landelijke beeld van tekorten in het sociaal domein is ook in Weststellingwerf te zien en lijkt zonder ingrijpen een structureel karakter te hebben. De onzekerheden worden versterkt door de coronacrisis. Alhoewel de exacte effecten nog niet duidelijk zijn, is het financieel perspectief vanaf 2020 minder rooskleurig geworden.

De voorjaarsnota laat zien dat er zonder ingrijpen wordt afgekoerst op een negatief resultaat van € 2,6 miljoen in 2020. Vandaar ook dat er maatregelen worden onderzocht om toekomstige tekorten zo veel mogelijk te voorkomen. Wethouder Jack Jongebloed: ‘Een noodzakelijke opgave, die niet eenvoudig is. Zeker als het rijk niet met meer geld over de brug komt voor het Sociaal domein.’

Meevaller in 2019

Met name hogere kosten voor Jeugd, Wmo en leerlingenvervoer, naast de eenmalige storting in de voorziening pensioenen voor (oud-)wethouders, drukken het resultaat in 2019. ‘Gelukkig is er in de jaarstukken 2019 ook goed nieuws te melden,’ aldus Jongebloed. ‘Door het vervallen van het risico op terugbetaling van de afgelopen jaren ontvangen Precariobelasting hebben we een eenmalige meevaller van ruim € 10,8 miljoen. Hiermee vangt de gemeente allereerst de hogere kosten over 2019 op van € 2,4 miljoen. De resterende € 8,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve investeringsambities, zodat er, ook in deze onzekere tijden, geïnvesteerd kan blijven worden in Weststellingwerf. De jaarstukken laten uiteindelijk per saldo een resultaat zien van € 0.’

Maatregelenpakket

‘We gaan de komende periode hard aan de slag om meer grip te krijgen op de kosten. Op basis hiervan heeft het college de opdracht gegeven om met voorstellen voor maatregelen binnen het Sociaal domein te komen om de budgetoverschrijdingen de komende jaren te minimaliseren. Deze maatregelen zullen het verwachte begrotingstekort verkleinen, maar nog niet volledig compenseren. Vandaar dat het college de eerste stappen heeft gezet naar de inzet van concernbrede maatregelen.’

Investeringsambities

Reeds geplande investeringen wil de gemeente, ondersteund met middelen uit de Regiodeal, in de komende jaren realiseren. Ook op het gebied van klimaat en duurzaamheid worden nieuwe noodzakelijke activiteiten onderzocht. Met het vervallen van het risico op terugbetaling van de Precariobelasting is de dekking en daarmee uitvoering van de investeringsambities meer binnen handbereik gekomen.

Hierdoor blijft het mogelijk om te investeren in het fietspad langs de Linde (fase 2 en 3), herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse, het winkelcentrum van Wolvega, de Lycklamaweg in Wolvega, de recreatie in de Rottige Meente en bij de Driewegsluis en de ontwikkeling in de Lindewijk (deelgebied 2).

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening en de voorjaarsnota in de raadsvergadering van 29 juni.