Werken aan duurzame warmtebron

Wolvega - Weststellingwerf moet eind 2021 een visie op de warmtetransitie hebben. De visie maakt duidelijk wanneer, in welke volgorde wijken en dorpen aardgasvrij worden en welke alternatieve hernieuwbare warmtebronnen daarvoor worden ingezet.

Tot 2030 moeten per jaar ruim 240 woningen in de gemeente van een alternatieve duurzame warmtebron gebruik moeten kunnen maken. Niet alle dorpen gaan gelijktijdig over op alternatieve warmtebronnen. De gemeente wil volgend jaar met de omslag beginnen. Het rijk vindt deze opgave zodanig van belang dat er in het Gemeentefonds ongeveer 200.000 euro voor is opgenomen. De visie wordt opgesteld samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden.

Klimaatakkoord

Weststellingwerf wil een steentje bijdragen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De gemeente heeft daartoe een Strategische Planning Klimaat en Duurzaamheid opgesteld.

Schone energie

Een van de afspraken in Nationaal Klimaatakkoord is dat iedereen van het aardgas afgaat en schone energie opwekt met bijvoorbeeld de zon of de wind. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het terugdringen van het energiegebruik, door bijvoorbeeld gebouwen te isoleren, te kiezen voor zuiniger apparaten en menselijk gedrag aan te passen.

Woningvoorraad

De gemeente gaat afspraken maken met woningcorporaties over het verduurzamen van de woningvoorraad. Tussen 2010 en 2018 werd al 30% van de lichtmasten voorzien van ledverlichting. De komende twee jaar worden de resterende lichtmasten voorzien van ledverlichting. Weststellingwerf heeft wateroverlastkaarten gemaakt. Er zijn negen locaties in beeld waar op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Energieloket

Elke gemeente is verplicht een gemeentelijk energieloket in te richten. Weststellingwerf werkt samen met het digitale Duurzaam Bouwloket. De vindbaarheid en herkenbaarheid van het loket wordt vergroot. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt trainingen, ondersteunt energiecoaches en kan lokale initiatiefnemers ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de dorpen en wijken.

Door onder andere met plaatselijk belangen, de stichting De Duurzame Toekomst (Steggerda) en het Duurzaam Bouwloket samen te werken wil de gemeente in elk dorp enkele vrijwilligers opleiden tot energiecoach. Deze coaches worden getraind om mensen thuis te kunnen ondersteunen.

Energiefonds

Geld uit het Energiefonds Weststellingwerf moet inwoners voorbereiden en enthousiast maken voor de energie-transitie. Zo krijgen inwoners toegang tot kennis om mee te denken en mee te beslissen.