N351 gaat komende maanden op de schop

Oldeholtpade - Naast het uitvoeren van groot onderhoud gaat de provincie dit jaar een aantal knelpunten op de N351 verbeteren.

Het eerste kruispunt dat wordt aangepakt is het kruispunt ter hoogte van Oldeholtpade. Omdat de ontsluiting vanaf de provinciale weg naar het dorp als onveilig wordt beschouwd gaat de provincie hier een ovonde aanleggen waardoor het verkeer vanaf de zijwegen veiliger kan oprijden. De uitvoeringsperiode loopt van 20 april t/m 29 mei. Het verkeer zal hier enige hinder van ondervinden, maar hoeft niet te worden omgeleid.

Wolvega

Langs de rotonde bij hotel Van der Valk wordt een bypass aangelegd. Dit betreft de laatste zogenaamde ‘package deal maatregel’, zoals provincie en gemeente in 2011 zijn overeengekomen. De bypass zorgt ervoor dat er een logischer verkeersafwikkeling van Wolvega plaatsvindt. Deze maatregel in combinatie met de eerder uitgevoerde maatregelen zoals de onderdoorgang, het fietspad bij het station en de OFOS bij de spoorwegovergang Lycklamaweg zorgen voor een intensiever gebruik van de bypass en vermindering van de hoeveelheid verkeer over de Lycklamaweg. Vanaf de rotonde richting Lycklamaweg wordt een verkeersplateau aangelegd om dit effect te ondersteunen en fietsers vanaf het aansluitende fietspad een veiliger oversteek te bieden.

De uitvoeringsperiode is van 15 t/m 26 juni. In de weken hieraan voorafgaand worden ter voorbereiding een aantal kabels en leidingen verlegd. Het verkeer zal hier enige hinder van ondervinden, maar behoeft niet te worden omgeleid.

Traject Wolvega – Slijkenburg

In de voorbereiding op het groot onderhoud van de N351 tussen Wolvega en Slijkenburg is de provincie in 2018 begonnen met het inventariseren van wensen bij diverse stakeholders en andere direct betrokkenen/inwoners die een raakvlak hebben met de geplande werkzaamheden op de N351. Dit is gedaan door middel van inloopbijeenkomsten, werksessies en nieuwsbrieven. Met de hieruit voortgekomen wensen is in het maatregelenpakket zoveel mogelijk rekening gehouden.

Fietsoversteken

Naast het uitvoeren van groot onderhoud gaat het op dit traject om de aanleg van een otterpassage, het verkeersveiliger maken van de afslag Lindedijk (hier komt een rotonde) en het realiseren van drie fietsoversteken. In de voorbereiding op de uitvoering wordt in april gestart met een onderzoek naar de asfaltverharding door middel van boringen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het verkeer ondervindt hiervan enige hinder, maar behoeft niet te worden omgeleid.

Drie fases

De planning van de verdere werkzaamheden is nogal onzeker in verband met de te verleggen kabels en leidingen en de stikstofproblematiek. De werkzaamheden worden in principe in drie fases uitgevoerd. Fase 1 (start naar verwachting eind mei) betreft groot onderhoud (vervangen asfalt) tussen de brug Helomavaart en de kruising met de Pieter Stuyvesantweg. Ook worden fietsoversteekplaatsen bij Merriemaden, Lindedijk en de Spangahoekweg aangelegd en komt er een faunaraster

Fase 2 (start naar verwachting na de bouwvak) is de aanleg van de rotonde in de Grindweg, Pieter Stuyvesantweg en Spangahoekweg. Fase 3 (start naar verwachting voorjaar 2021) bestaat uit het afwerken van de middenberm en aanplanten van een haag.

Gedurende deze fases zijn verschillende delen van de Pieter Stuyvesantweg afgesloten en worden door de provincie omleidingsroutes ingesteld. Over de tracés van omleiding en het voorkomen van sluipverkeer worden afspraken gemaakt met de provincie. Het project wordt medio 2021 in z’n geheel afgerond.