Verzet tegen verschraling van busdiensten in Stellingwerven groeit

Oosterwolde - Oosterwolde dient naast Assen en Drachten ook een verbinding te houden met Heerenveen en Wolvega. Vanuit Ooststellingwerf en Weststellingwerf is kritiek geuit op de concept-eisen voor de nieuwe busconcessie van de provincie Fryslân.

Drie buurprovincies en veertien van de achttien Friese gemeenten maken bezwaar tegen de voornemens van de provincie om de bussen ingrijpend anders te laten rijden dan nu het geval is.

Onacceptabel

Oosterwolde vormt in de beleving van het college van Ooststellingwerf met haar busstation een centrale spil in de OV-lijnen in deze hoek van Friesland. Ooststellingwerf wil dan ook weten hoe de provincie de positie van Oosterwolde ziet. Zo wordt niks gedaan met het idee tot het doortrekken van de sneldienst Oosterwolde-Drachten naar Leeuwarden. Integendeel. Zowel de verbinding vanuit Oosterwolde met Heerenveen als de sneldienst met Drachten kunnen wat de provincie betreft vervallen. Dan worden dus ook dorpen aan de huidige lijnen getroffen.

Verbazing

‘Met grote verbazing hebben we kennisgenomen van de forse verschraling van het openbaar vervoer. De hoogwaardige lijn naar Drachten (lijn 322) wordt afgewaardeerd, de verbinding met Heerenveen/ Wolvega staat niet vermeld en ook de lijnen naar Assen (Drenthe) vanuit Oosterwolde en Haulerwijk zijn niet opgenomen in de concessie. Het mag duidelijk zijn dat Ooststellingwerf dit onacceptabel vindt en het huidige aanbod ongewijzigd moet worden opgenomen.’

Kernen ontbreken

Op de zogenaamde B-lijst van te bedienen kernen ontbreekt ook volgens het college van Weststellingwerf opvallend genoeg de kern Wolvega ‘welke minimaal verbonden dient te zijn met knooppunt Heerenveen’. Er zijn in beide gemeenten kortom grote zorgen over het lot van de voor de gemeenten zo belangrijke lijn 17 van Heerenveen via Wolvega, De Blesse, Steggerda, Noordwolde, Oosterstreek, Boyl, Elsloo en Makkinga naar Oosterwolde.

Op de D-lijst, kernen die via maatwerk bediend gaan worden, ontbreken Vinkega en Noordwolde-Zuid. Weststellingwerf wil dat alsnog aangepast wordt. Ooststellingwerf accepteert niet dat verbindingen naar Nijeberkoop en Elsloo worden gedegradeerd tot maatwerk-oplossingen. Voor Haulerwijk wordt een vergelijkbare plek op de B-lijst bepleit als bij de buren voor Wolvega. Donkerbroek moet niet alleen een verbinding hebben met Oosterwolde, maar ook met Drachten.

Afgeremd

Waar de inspraakreactie van Weststellingwerf verder bescheiden van toon en lengte is, is het gemeentebestuur van Ooststellingwerf erg teleurgesteld over de positie van die gemeente in de OV-concessie. De gemeente voelt zich afgeremd in kansen en ambities, gelet ook op de bereikbaarheid van het Biosintrum, de centrumontwikkeling van Oosterwolde en de investeringen in Appelscha. ‘Het zijn hele concrete projecten die met medewerking van provinciaal beleid tot wasdom kunnen komen. Oosterwolde als eindstation definiëren draagt niet bij aan het realiseren van deze ambities.’

Later rijden

In de nieuwe busconcessie hoeft de nieuwe busvervoerder doordeweeks een halfuur later op de eindbestemming te zijn. In de huidige concessie moet de eerste lijndienst om 6.00 uur op de eindbestemming te zijn, dat wordt 6.30 uur. Op zaterdag wordt 7.30 uur 8.30 uur en op zondag is 9.30 uur het nieuwe 9.00 uur. De provincie zegt dat er in de voege uurtjes te weinig passagiers de bus pakken. Ooststellingwerf vindt dat er ‘uiteraard’ wel rekening gehouden mag worden gehouden met de bezetting (reizigersvraag) van de bussen. ‘Flexibiliteit biedt dan ruimte om met ander (kleiner) materieel toch de huidige frequentie (per uur, dag en richting) te handhaven.’

Een eind lopen

Zorgen waren er eerder in de Ooststellingwerfse raad ook over het feit dat bussen mogelijk niet meer in kernen komen, maar ergens buiten de kern stoppen. Dat betekent een eind lopen, juist nu door gemeenten veel bushaltes beter toegankelijk zijn gemaakt. De wegen en straten waarlangs de huidige busroutes lopen zijn speciaal door gemeenten hiervoor ingericht. Ooststellingwerf gaat er vanuit dat deze routes worden gehandhaafd. Het plan biedt een vervoerder echter de mogelijkheid om, daar waar mogelijk en gewenst, buslijnen op dat punt aan te passen. Voor Arriva gelden nu duidelijke regels over welke dorpen en haltes een bus moet aandoen. Dat wordt nu dus nog expliciet voorgeschreven, maar daar is in de nieuwe opzet amper sprake meer van.

‘Voorstel schiet te kort’

Het college van Ooststellingwerf vindt dat het voorstel ronduit tekortschiet. Die gemeente mist ook een doorkijk op de langere termijn hoe de concessiehouder dient in te spelen op de mobiliteit van de toekomst. ‘Sterker nog; voor de gemeente Ooststellingwerf is het enkel een vertaling van bestaande lijnen die in niveau of frequentie worden verschraald.’ Ooststellingwerf wil een visie op het openbaar vervoer voor de komende vijf tot tien jaar, omdat er grote veranderingen worden verwacht in het (emissievrije) openbaar vervoer.

Duidelijkheid

De provincie zet nu alle inspraakreacties op een rijtje en maakt de afweging om ze wel of niet op te nemen in het zogenoemd Programma van Eisen. Provinciale Staten van Friesland spelen formeel geen rol meer in het proces om te komen tot het Programma van Eisen. Aan die eisenpakket moeten busvervoerders zich houden als ze zich inschrijven op de nieuwe concessie. Volgend maand moet duidelijk worden wat de provincies met de reacties heeft gedaan. De nieuwe busconcessie voor heel Friesland gaat in december 2022 in en geldt voor 10 jaar.