Wel-Zijn op dorpse schaal geldt als voorbeeld

Oldeberkoop - De Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal (WODS) in Oldeberkoop kan voor dit jaar een subsidie van 25.400 euro tegemoet zien van de gemeente.

Het burgerinitiatief startte vijf jaar geleden vanuit dorpshuis ‘MeJander’ met het - door vrijwilligers - organiseren van dagactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking. Dit is een vorm van indicatievrije dagbesteding dat nu twee dagen in de week draait.

Volgens eigen zeggen heeft de gemeente er belang bij dat WODS ‘vaste grond’ onder de voeten krijgt. Het initiatief heeft een koplopers- en voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente en sluit goed aan bij het streven naar zelfsturing door de samenleving en ontwikkeling van nieuwe, laagdrempelige en indicatievrije vormen van zorg, zoals dagbesteding. Een initiatief als in Oldeberkoop past prima binnen het sociaal domein zoals dat nu in ontwikkeling is.

Voorbeeld

De gemeente gebruikt WODS als voorbeeld voor andere dorpen die een dagdorpsvoorziening of iets dergelijks willen opzetten. WODS is nu nog afhankelijk van tijdelijke subsidies en de basis (organisatorisch) is afhankelijk van een kleine groep stichtingsbestuurders. Het onderzoek, waarvoor de raad vorig jaar subsidie beschikbaar stelde, moet informatie opleveren waardoor de stichting haar eigen financiële, organisatorische en juridische vorm zodanig kan aanpassen, dat het initiatief voor langere tijd kan voortbestaan, ook als de huidige bestuursleden wegvallen. Het rapport hierover wordt binnenkort verwacht.

Het burgerinitiatief zorgt voor een sociaal netwerk, voorkomt eenzaamheid, signaleert ondersteuningsvragen en voorkomt overbelasting van mantelzorgers. WODS stelt inwoners in staat om mee te doen. Met subsidie kan de dagactiviteit verder worden ontwikkeld en geborgd.

Huisbezoeken

Inmiddels is het initiatief breder dan alleen dagbesteding. WODS organiseert, naast dagactiviteiten voor ouderen, huisbezoeken voor iedere inwoner van Oldeberkoop die zelf aangeeft behoefte te hebben aan een huisbezoek of voor wie deze behoefte door het formele of het informele netwerk in samenspel met de persoon zelf wordt aangegeven. Ook is de stichting van plan begeleid werken te organiseren voor inwoners van Oldeberkoop met een beperking die een dagbesteding zoeken en/of langdurig werklozen die een participatieplek zoeken. Verder organiseert WODS tienerwerk voor iedere tiener van 10 t/m 16 jaar. De stichting wil een spilfunctie vervullen tussen iedere inwoner en alle organisaties die betrokken zijn bij Oldeberkoop.

Doelstellingen van de stichting zijn onder meer Oldeberkoop te ontwikkelen tot een zelfredzaam dorp, te zorgen voor een structurele samenwerking tussen vrijwilligersinitiatieven en organisaties, het stimuleren en faciliteren van vrijwilligersinitiatieven en het activeren van dorpsbewoners.

Kwaliteit borgen

WODS is geen gecontracteerde WMO-aanbieder. De (kwaliteits)eisen die aan WMO-aanbieders wordt opgelegd, geldt hier niet. Toch wil de gemeente borgen dat kwetsbare inwoners op een goede, vellige manier worden opgevangen, zonder een pakket maatregelen dat veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en een vrijwilligersinitiatief ontmoedigt. De gemeenet denkt dat te bereiken door bij de beoordeling van de activiteiten mee te kijken hoe en in welke mate de doelstellingen worden gehaald. Ook is er een privacyreglement voor het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens en is een klachtenprocedure opgesteld. Met dit pakket aan maatregelen voldoet aan de wens van kwaliteitsborging en steunt het initiatief van inwoners om iets in gang te zetten.