College op ramkoers met raad Ooststellingwerf over Schrieversronte

Oosterwolde – Een deel van de raad van Ooststellingwerf dreigt met een motie van wantrouwen als het college toch op eigen houtje besluit de subsidieregels voor de Stellingwerver Schrieversronte aan te passen. Het onafhankelijke raadslid Simon ter Heide en de fractie van D66 hebben het ernstige vermoeden dat de wijze waarop het nu gaat onwettig is.

De promotie van de streektaal het Stellingwerfs moet meer doelmatig en meer toekomstbestendig worden, zo vinden de colleges van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de provincie. Niet al het beschikbare geld gaat volgens de colleges automatisch meer naar het instituut de Stellingwarver Schrieversronte, maar een deel is beschikbaar voor het ondersteunen van alle denkbare projecten en activiteiten die bijdragen aan het Stellingwerfs.

Van de 138.000 euro (3 x 46.000) die via alle drie overheden nu naar de Schrieversronte gaat, wordt in het plan vanaf 1 januari 60.000 euro (3 x 20.000) gereserveerd voor projecten. Die moeten gericht zijn op het vergroten van de zichtbaarheid van de Stellingwerver taal en cultuur, het versterken van de Stellingwerfse identiteit en het bevorderen van het Stellingwerfs.

‘Friesland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf verwachten hierdoor gerichter ondersteuning te bieden aan het Stellingwerfs en een grotere diversiteit aan projecten te stimuleren.’ Het feit dat de drie bestuurlijke partijen deels kiezen voor marktwerking wordt politiek gezien nog wel omarmd, al heeft bijvoorbeeld de VVD geen idee welke andere partijen dan uit de ruif mee gaan eten. Het CDA vreest dat het flexibele deel van de pot een soort Waddenfonds wordt, waaruit iedereen geld kan putten.

‘Trek de stekker er dan maar uit’

Voorzitter Klaas van Weperen van de Schrieversronte probeerde als inspreker de commissie nog op andere gedachten te brengen. ‘We staan er open voor, we staan niet te popelen. Maar ga dan met ons om de tafel. Niemand van uw aanwezigen heeft de moeite genomen om bij ons te kijken hoe doelmatig en toekomstbestendig er gewerkt wordt. Het wordt zo een dagtaak om elkaar nog te motiveren. Wilt u de vrijwilligers nog zwaarder gaan belasten om de Stellingwerver Schrieversronte overeind te houden? Heb dan het lef en trek de stekker er uit, dan weten we waar we aan toe zijn.’

Van Weperen mag op 19 december een half uur overleggen met de wethouder, twee dagen na de raadsvergadering waarin de raad dus mogelijk alsnog op de rem trapt. Los van het feit dat wethouder Esther Verhagen er op bleef hameren dat de nieuwe werkwijze toch echt een collegebevoegdheid is, gelet op de subsidieverordening. Ook de bezwaarschriftencommissie van Ooststellingwerf vond de nieuwe koers geen wijziging van de subsidie. Het beschikbare geld wordt alleen anders verdeeld. De commissie van Weststellingwerf heeft nog geen standpunt ingenomen. Daar speelt deze discussie opvallend niet in de raad. Maar die raad vergadert dit jaar niet meer en kan zich dus ook niet tijdig - voor januari - over de uitspraak van de bezwaarcommissie buigen.

Provinciale Staten moeten besluit nemen

Maar de provinciale bezwaarcommissie vindt het bezwaar van de Schrieversronte opvallend genoeg wel gegrond. Die adviseert Gedeputeerde Staten het besluit te herroepen en de regeling later te laten ingaan. Volgens de provinciale commissie is het geven van geld uit het geoormerkte potje aan ander gegadigden wel degelijk de bevoegdheid van Provinciale Staten en niet alleen van GS. En als dat provinciaal zo is, waarom zou dat bij de beide gemeenten wettelijk dan anders zijn? Die vraag bleef onbeantwoord. Wethouder Verhagen zei alleen dat er juristen naar gekeken hadden. Volgens haar is de gemeente leidend. De raad weet niet beter dan dat de provincie leidend is bij het gezamenlijke Stellingwerfstalige subsidiebeleid.

‘Raad al vier jaar buitenspel’

De procedure leverde deze week in de Ooststrellingwerfse raadscommissie Samenleving een heftige discussie op. Met Oldeberkoper Simon ter Heide in de hoofdrol. ‘Ik zit er emotioneel in. Ik wil uitstel vanwege de verschillend uitgangsposities bij de overheden. Er is nooit een discussie geweest in raad over andere manier van werken, we worden al vier jaar buitenspel gezet.’ Volgens ter Heide had zijn voormalige PvdA-partijgenoot wethouder Fimke Hijlkema zelfs gedreigd met aftreden als hij met zijn protestacties door zou gaan.

Maar de oud-notaris is principieel. ‘Het is in strijd met budgetrecht van de raad en mogelijk in strijd met de wet. Je kunt subsidie verhogen of verlagen, maar niet openstellen aan andere partijen, dan moet raad toestemming geven. De raad geeft aan hoe de raad wil dat er gehandeld wordt.’ Hij verweet het college zonder politieke antenne te handelen vanuit een ivoren toren en dreigde tijdens de raadsvergadering op 17 december met een vertrouwensmotie te komen. Tammo Munting van D66: ‘Neem de tijd om standpunt provincie te bestuderen. We weten dus niet of het rechtsgeldig is. Stel het uit, desnoods via een motie’. Ook de PvdA is voorstander van uitstel van de nieuwe regeling.

‘Onverteerbaar’

Het bijzondere is ook dat niemand concreet weet wat hoe de regeling precies gaat werken. Dus ook de Schrieversronte niet, zo zei Klaas van Weperen. ‘Dat is triest, heel triest. Het is toch raar dat de regeling niet meer in de raadsvergadering komt. Je moet het er maar mee doen. We weten niet eens hoe het werkt, we hebben nog niks.’ Maar de wethouder was niet te vermurwen. ‘Het zou heel raar zijn om één partij uit het subsidiebeleid te halen vanwege politieke afwegingen. Dat is moeilijk te accepteren, dit is bevoegdheid college vastgelegd in subsidieverordening.’ Ter Heide noemde het verhaal van de wethouder op zijn buurt ‘onverteerbaar’.