Weststellingwerf ontevreden over windmolenbeleid provincie

Wolvega - De gemeenteraad van Weststellingwerf is ontevreden met de mogelijkheden die de provincie biedt voor het plaatsen van kleine windmolens. De ‘ontwerp-wijziging van de Verordening Romte’, een uitwerking van het Friese coalitieakkoord, verruimt volgens de raad onvoldoende de mogelijkheden voor het plaatsen van kleine windmolens.

In 2030 wordt volgens de provinciale doelstelling 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt en 25% energie bespaard ten opzichte van 2010. Voor het Friese college van Gedeputeerde Staten zijn nieuwe grote solitaire windmolens een taboe. Dat mag alleen ter vervanging van een oude windturbine, met een gezamenlijke tiphoogte van 100 meter. GS willen alleen molens met een ashoogte van 15 meter toestaan voor eigen gebruik van boerenbedrijven.

Alleen voor eigen energiebehoefte

De kleine windmolens bij boeren mogen niet meer energie opwekken dan dat het bedrijf nodig heeft. Zonnepanelen bieden een uitkomst in de zomer, maar leveren niet voldoende stroom in de winter. In de winter waait het juist veel. Daarom is de kleinschalige windmolen belangrijk.

Als sprake is van een energiemix met zonnepanelen en mestvergisting dan moet het vermogen dat wordt opgewerkt volgens GS met andere vormen van duurzame energie worden verwerkt in de berekening. ‘Wanneer zon op dak een reële optie is voor het bedrijf dan moet zorgvuldig worden afgewogen of vanuit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit het plaatsen van zon op dak dan niet de betere manier is om te voorzien in de eigen energiebehoefte.’

Het draagvlak dat in de provincie aanwezig is voor windturbines van 15 meter willen Gedeputeerde Staten behouden. ‘Wij vinden het daarom belangrijk dat van geval tot geval een gedegen afweging wordt gemaakt tussen de opties voor zon op dak en wind. Wij willen hier ook op toezien. Wij vragen daarom van gemeenten om alleen met een uitgebreide procedure omgevingsvergunning, wijzigingsplan of postzegelplan mee te werken aan het plaatsen van windturbines van 15 meter.’ Het voorstel van GS vergt dus een lange vergunningsprocedure bij de gemeente.

De boerenorganisatie LTO Noord noemt de strenge regelgeving 'niet verstandig', al moet je als boer wel een heel groot zonnedak hebben om geen windmolen te kunnen plaatsen.

Ambities gaan niet ver genoeg

De fracties van GroenLinks, SDW, VVD en D66 - een raadsmeerderheid - riepen vanavond via een motie het college van Weststellingwerf op om naar de provincie toe te reageren. Eerder vonden Ooststellingwerf en Heerenveen de Friese ambities al niet ver genoeg gaan. Waarom zou het plaatsen van kleine molens bij onder ondernemers niet mogen?

In de OWO-gemeente Opsterland startten het plaatselijke CDA en Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) een petitie tegen het plan van de provincie. ‘De windmolen past goed in het Friese landschap en wekt ook 's nachts en in de winter energie op. Zeker in deze tijden van stikstofcrisis is het jammer dat we een concrete kans laten liggen.’ Het CDA in Wetstellingwerf riep iedereen op die petitie te ondertekenen.

Vooral de voorwaarde dat de opgewekte stroom voor eigen gebruik moet zijn maakt de aanvraag ingewikkeld. Dorpscoöperaties, zorgboerderijen en particulieren kunnen daardoor geen kleine molen plaatsen.

Gemeente heeft ook oog voor landschappelijke waarden

De raad van Weststellingwerf vindt dan ook dat alle initiatieven tot vijftien meter doorgang moeten kunnen vinden, ‘omdat kleine windmolens belangrijk zijn voor het draagvlak dat nodig is voor de energietransitie’. Bovendien vindt de raad van Weststellingwerf dat gemeenten prima in staat zijn zelf te bepalen hoe om te gaan met kleine windmolens met in achtneming van de landschappelijke waarden. Bij het Groningse Slochteren is een provinciale pilot gestart om aan te tonen dat de landschappelijke inpassing van kleine molens ook prima kan in het buitengebied. In Weststellingwerf is alleen de fractie van Blijf Stellingwarfs tegen de kleine windmolens in het landschap. Fractievoorzitter Ton Mulder: 'Van ons hoeft het niet.'