Bouw loods Nijeholtpade positief ontvangen

Nijeholtpade – Het college van Weststellingwerf wil meewerken aan de bouw van een opslagloods bij het zandwinningsbedrijf van Punter aan de Vriesburgerweg in Nijeholtpade. De gemeenteraad wordt gevraagd een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze voorlopige verklaring legt het college samen met een ontwerp omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing ter inzage.

De firma Punter exploiteert ter plaatse een zandwinninglocatie en groothandel in zand. De bebouwing bestaat sinds eind 2017 uit een tijdelijke unit welke dienst doet als kantine en kantoor. De initiatiefnemer wil een nieuwe opslagloods realiseren op het bedrijfsperceel. Deze opslagloods komt dan achter de tijdelijke unit te staan. Door het maken van deze nieuwe opslagloods kunnen werkzaamheden inpandig worden uitgevoerd welke nu op het terrein plaatsvinden, zoals het vullen van zakken met zand. ‘Dit zal volgens het college milieu hygiënisch alleen maar gunstigere effecten hebben ten opzichte van de bestaande situatie.

Door loods minder overlast

Door zand inpandig in bigbags te laden zorgt dit voor minder stof emissie en minder geluid. Ook kan materiaal en materieel inpandig worden opgeslagen. De bedrijfsactiviteiten nemen niet toe. Gesteld wordt dat de aard van het bestaande bedrijf niet wijzigt.

De vraag is wel of dit project ook slachtoffer wordt van de stikstofcrisis als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Een adviesbureau stelt: ‘Nu de bouw van de opslagloods niet gepaard gaat met een toename van reeds plaatsvindende activiteiten of nieuwe activiteiten draagt het onderhavige project ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Een toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit is niet nodig.’

De bedrijfsloods past niet in het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2014. Medewerking kan dan ook alleen via een uitgebreide omgevingsvergunning. De loods wordt landschappelijk ingepast.