‘Wat zijn effecten van uitlaatgassen op natuur rond Prikkedam?’

Makkinga - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Motorcrossterrein De Prikkedam bij Makkinga beoordeeld. Het rapport is bijna compleet. Wat nog ontbreekt, is informatie over het effect van de uitlaatgassen op de natuur.

De gemeente Ooststellingwerf wil het gebruik van Motorcrossterrein De Prikkedam in een nieuw bestemmingsplan vastleggen. Voordat de gemeenteraad hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Luchtkwaliteit

Het milieueffectrapport bouwt voort op een onderzoek uit 2018 naar de geluidhinder voor omwonenden. Nu zijn ook andere effecten van het crossterrein onderzocht, zoals die op de luchtkwaliteit, de natuur en het landschap. Ook is gekeken of verplaatsing van het motorcrossterrein binnen de gemeente mogelijk is. Op grond van alle onderzoeken kiest de gemeente ervoor om het crossterrein op de huidige locatie te houden. Daarvoor zijn dan wel hinderbeperkende maatregelen noodzakelijk, zo blijkt uit het solide geluidonderzoek.

Ecologische onderbouwing

Op één punt ontbreekt nog informatie. Het effect van de uitlaatgassen van de crossmotoren op de natuur is beoordeeld op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar de Raad van State oordeelde onlangs dat dit programma niet mag worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van schade. Daarom adviseert de Commissie om met een berekening en een ecologische onderbouwing te laten zien wat het effect van de uitlaatgassen is. De gemeente heeft laten weten dit advies over te nemen.