Asbest gevonden bij sloop campingterrein in Langelille

Bij de sloop van een campingterrein in Langelille is asbest vrijgekomen.

Vooruitlopend op de ombouw van chaletpark naar bungalowpark worden chalets verwijderd. De daarbij behorende schuurtjes worden gesloopt en bomen worden gekapt. Voor de ombouw loopt een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan, waarvan het ontwerp onlangs ter inzage is gelegd.

De voor de sloop vereiste sloopmelding is niet ingediend. Tijdens de illegale sloop is asbest vrijgekomen. Voor de kap van de bomen is niet de vereiste kapvergunning aangevraagd. In verband met de geconstateerde overtredingen is ambtelijk een sloopstop opgelegd. Er wordt een last onder bestuursdwang opgelegd om te bevorderen dat alsnog een sloopmelding wordt ingediend en het op het terrein verspreid liggende asbest wordt geïnventariseerd en gesaneerd.

Er is geen acuut gevaar op verspreiding van het asbest. Ten aanzien van het kappen wordt de overtreder verzocht alsnog een vergunning aan te vragen. Als de overtreder de last onder dwangsom niet uitvoert, doet de gemeente het op zijn kosten.