Kleine molens bij boeren wordt mogelijk

Wolvega – Er mogen kleine windmolens komen bij boerderijen in de Stellingwerven. Dat blijkt uit het provinciale coalitieakkoord. Het is een akkoord van de partijen CDA, PvdA, VVD en FNP, dat dinsdag is gepresenteerd. Buiten de geplande windparken bij Makkum en Zurich-Wons-Cornwerd komen er geen grote nieuwe windparken.

'Extra windmolens zijn niet nodig. Nieuwe windparken al helemaal niet.'

Wel mogen oude molens (en dorpsmolens), die verspreid staan in Friesland, vervangen worden door nieuwe met een tiphoogte (de hoogte als een wiek recht boven de mast staat) van maximaal 100 meter. Als voor elke nieuwe molen meerdere bestaande kleinere turbines het veld ruimen neemt het totale aantal alleenstaande molens af. Het aanzien van Fryslân verbetert volgens het akkoord namelijk als meerdere solitaire windmolens verdwijnen ten gunste van één nieuwe. 'Wij wensen het aantal solitaire molens aanmerkelijk terug te dringen en willen saneren. We staan daarom toe dat meerdere bestaande molens vervangen worden door één nieuwe.' Er is momenteel een categorie molens in Fryslân, met een tiphoogte van minder dan 45 meter, met nauwelijks vermogen maar wel in totaliteit aanzienlijke landschappelijke impact. 'Van deze categorie gaan we ervan uit dat ze op termijn vanzelf verdwijnt. We tellen daarom molens met een tiphoogte van minder dan 45 meter niet mee voor de sanering.'

Voor alle nieuwe en vervangende molens, behalve de bestaande dorpsmolens, stellen de coalitiepartijen aanvullende eisen: hun opstelling moet ten goede komen aan meer dan alleen duurzame energieopwekking. 'We verwachten dat deze molens in gezamenlijk bezit zijn en dat de opbrengsten ervan ook ten goede komen aan de omgeving. We volgen de financiële en procesmatige participatiemogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet zal gaan opleggen.' De vijf gemeenten in Zuidoost Friesland wilden een proef houden met nieuwe kleine windmolens met een lokale uitstraling naar Gronings voorbeeld. Ze worden op hun wenken bediend.

Molens van maximaal 15 meter

De provincie Fryslan kiest in het akkoord ook voor die molens met een ashoogte van 15 meter voor de eigen energievoorziening van vooral boeren, mits geplaatst bij agrarische bebouwing. Voorwaarde daarbij is wel dat de geplaatste windmolencapaciteit het eigen energiegebruik van de boer niet te boven gaat, met een maximum van drie windmolens per bouwblok. 'We gaan ervan uit dat de initiatiefnemer en gemeente in dat geval met ons in overleg treden over de ruimtelijke inpassing, waarbij we ook de mogelijkheid verkennen of zonnepanelen niet een andere oplossing kunnen zijn voor de energievoorziening van het betrokken bedrijf.' Inclusief de wieken rijkt de molen tot 21 meter. De afgelopen jaren wees de provinciale politiek die kleine molens nog af. In november stemden de leden van de FNP ter bescherming van het Friese landschap ook daar nog tegen. Maar blijkbaar dreigde de FNP nu door dit onderwerp in de oppositie terecht te komen en heeft men water bij de wijn gedaan. Het coalitieakkoord wordt niet eerst aan de FNP-leden voorgelegd.

FrieslandCampina koopt molens in

FrieslandCampina gaat voor leden-melkveehouders windmolens inkopen van het Groningse bedrijf EAZ Wind. Deze molen is goedkoper dan een nieuwe tractor. Hij kost 52 duizend euro en produceert gemiddeld zo’n 30.000 kilowattuur per jaar. Daarmee kan een melkveebedrijf met 80 koeien in eigen stroombehoefte voorzien. Belangstellende boeren kunnen zich melden, maar het kan even duren. FrieslandCampina telt circa 12.000 melkveebedrijven. EAZ heeft een capaciteit van 130 turbines per jaar, dat eventueel is uit te breiden tot circa 200. Het grote voordeel van de kleine turbines is dat ze – net als zonnepanelen – op de eigen meterkast zijn aan te sluiten. Het algemene elektriciteitsnet wordt zo niet extra belast.