College wil drie wedstrijddagen op Prikkedam

Oosterwolde – Het college van Ooststellingwerf houdt vast aan de bestaande drie wedstrijddagen op het motorcircuit De Prikkedam in Makkinga. Dat blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan. Maar het blijft dus in de visie van het college wel degelijk een crossterrein.

In vergelijking met de bestaande situatie worden aanvullende motorcrosstrainingen en –wedstrijden hiermee niet mogelijk gemaakt, zoals de motorsportvereniging wel graag wilde. Dat heeft alles te maken met het streven van het college om ‘een aanvaardbaar woon- en leefmilieu te waarborgen’. Daartoe zijn in het plan grenswaarden voor de geluidbelasting opgenomen. Voor de gemiddelde geluidbelasting is een grenswaarde van ten hoogste 50 dB(A) opgenomen en voor de piekgeluidbelasting een grenswaarde van ten hoogste 70 dB(A). Door geluidswallen te verhogen hoopt het bestuur aan de normen te kunnen voldoen. In ieder geval is er nu perspectief om het circuit open te houden.

Voorgestelde activiteiten

De motorcrossvereniging had ruim twee jaar geleden ook gevraagd om aanvullende activiteiten op het circuit mogelijk te maken. De club krijgt daar wel ruimte voor. Op hoofdlijnen wil het college de volgende activiteiten mogelijk maken op De Prikkedam:

-motorcrosstrainingen op woensdagmiddag en zondagochtend voor ten hoogste drie aaneengesloten uren per dag

-motorcrosswedstrijden op zondag voor ten hoogste drie zondagen per jaar en negen uren per dag;

-veldsporten, ondergeschikt aan de motorcrosstrainingen en –wedstrijden, in de dagperiode en avondperiode tot zonsondergang voor ten hoogste twee dagen per week en drie uren per dag;

-vier geluidarme veldsportevenementen per jaar.

De gemeente Ooststellingwerf probeert al vele jaren om tot een juridisch waterdicht beleid voor het circuit te komen, maar steeds sneuvelt dat weer bij de rechter na protesten van omwonenden. De Raad van State dwingt de gemeente nu haast te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot 25 juli ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Het definitieve plan moet in oktober zijn vastgesteld.