Tjonger krijgt natuurvriendelijke oever

Oldeberkoop - De vaarten Tjonger, Prinsewyk en Engelenfeart krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt.

Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. De werkzaamheden zijn in maart gestart en nu vol in uitvoering. Begin 2020 is het werk klaar.

Bredere vaarten voor extra waterberging

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water in de vaarten. Daarnaast worden de vaarten breder gemaakt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om bijvoorbeeld tijdens hoosbuien extra water op te vangen. Tijdens het verbreden van de vaarten verhoogt het waterschap ook de kaden. De hogere kades zorgen ervoor dat het land niet onder water komt te staan.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen €3,7 miljoen. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De werkzaamheden komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Wetterskip Fryslân heeft meerdere projecten met een KRW opgave. Er is al 250 kilometer oever natuurvriendelijk gemaakt. Het exact aantal kilometers dat tot 2027 natuurvriendelijk wordt gemaakt staat nog niet vast.