Wel-Zijn op Dorpse Schaal wil haar activiteiten borgen

Oldeberkoop - De Stichting Welzijn op Dorpse Schaal in Oldeberkoop wil haar activiteiten borgen. Het krijgt daarbij hulp van de gemeente.

Een onderzoek moet informatie opleveren waardoor de stichting haar eigen financiële, organisatorische en juridische vorm zodanig kan aanpassen, dat het initatief voor langere tijd kan voortbestaan, ook als de huidige bestuursleden wegvallen. Voorkomen moet worden dat het initiatief wordt ‘overgenomen’ door professionals of dusdanig wordt geformaliseerd dat de bureaucratie toeneemt en de betrokkenheid en motivatie van vrijwilligers en deelnemers in gevaar komt.

Betaalbare algemene voorzieningen

In 2015 startte in Oldeberkoop het project Wel-Zijn op Dorpse Schaal (WODS). Vanuit het multifunctionele gebouw MeJander worden betaalbare algemene voorzieningen op dorpsniveau georganiseerd, zoals dagactiviteiten voor ouderen, dagbesteding voor mensen met een beperking en activiteiten voor diegenen die hun baan hebben verloren.

Door de inzet van vrijwilligers houdt de stichting de kosten laag. Tot nu toe bekostigt de stichting haar uitgaven door incidentele bijdragen van onder meer fondsen, gemeente, provincie, kerk en plaatselijk belang.

Stichting wil vaste voeten onder de grond

De Stichting Welzijn op Dorpse Schaal in Oldeberkoop heeft daarnaast inkomsten uit eigen bijdragen van deelnemers. Nu WODS in een groeiende behoefte blijkt te voorzien en de activiteiten uitbreiden, bestaat de noodzaak om het initiatief te borgen, zowel organisatorisch als financieel. De stichting wil onderzoek doen naar de mogelijkheden hiertoe. De gemeente heeft er volgens eigen zeggen belang bij dat de stichting ‘vaste grond’ onder de voeten krijgt. Het initiatief heeft een koplopers- en voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente en sluit goed aan bij het streven naar zelfsturing door de samenleving en ontwikkeling van nieuwe, laagdrempelige en indicatievrije vormen van zorg, zoals dagbesteding. Dat is de reden dat de gemeente de eerste fase van dit onderzoek wil bekostigen. De verdere fases van het onderzoek worden waarschijnlijk bekostigd uit Rijksmiddelen. Ook als deze financiering niet rond komt, kan fase 1 waarde opleveren voor WODS en voor de gemeente via concrete scenario’s voor de borging van WODS in haar huidige vorm.

Betrokken en sterk dorp

Het maatschappelijk effect van het voortbestaan van WODS is volgens de gemeente een zelfredzaam, betrokken en sterk dorp, waarin inwoners langer zelfstandig en in het dorp blijven wonen doordat zij lichte ondersteuning kunnen vinden in hun eigen dorp. Inwoners worden betrokken en geactiveerd, mantelzorgers worden ontlast en eenzaamheid vermindert. WODS biedt handvatten om initiatieven in andere dorpen en wijken gericht op dagdorpsvoorzieningen te borgen. WODS kan een voorbeeld zijn voor andere dorpen die een dagdorpsvoorziening of iets dergelijks willen opzetten.

Plaatselijk Belang is positief

De stichting doet zelf een belangrijk deel van het onderzoekswerk, zoals interviews met lokale stakeholders, inwoners, clubs en bedrijven. Zo wil de stichting toetsen wat er verder in het dorp is om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken. Plaatselijk Belang Oldeberkoop staat positief tegenover het initiatief. In 2018 ontving de stichting van de gemeente een opstartsubsidie van 5000 euro en voor 2019 ondersteunt de gemeente de stichting met 10.000 euro. De gemeenteraad moet nog haar fiat geven aan het plan van de WODS.