Geen parkeerverbod op Grindweg in Wolvega

Wolvega - In de raadsvergadering van 3 december 2018 zijn er opmerkingen gemaakt over de Grindweg in Wolvega. Burgemeester en wethouders hebben toegezegd om hierover de deelnemers van de klankbordgroep Herinrichting Grindweg te benaderen.

Wat vindt de klankbordgroep van de huidige situatie?

Onderstaande reacties zijn de meest voorkomende reacties van de klankbordgroep.

  • Parkeren. Niet iedereen gebruikt de parkeervakken. Met name wordt het zuidelijk deel van de Grindweg benoemd.
  • Men ervaart dat er snel gereden wordt. Verzoek om snelheid remmende maatregelen en/of terugbrengen van de maximum snelheid van 50 km/u naar 30 km/u.
  • De extra parkeerplaatsen voor o.a. bestelbusjes langs de Omgang worden goed gebruikt
  • Overwegend vindt men het er nog mooi uitzien.
  • Het aanbrengen van de beplanting heeft meerwaarde in de straat gebracht
  • Het gezamenlijk proces van ontwerp tot realisatie wat de klankbordgroep met de gemeente heeft doorlopen wordt overwegend nog als zeer positief ervaren. Een van de opmerkingen die gemaakt is: “Er is een mooist mogelijke inrichting bedacht binnen de mogelijkheden die er waren”.

Wat wordt er mee gedaan?

Snelheid

De klachten over de snelheid heeft de gemeente kenbaar gemaakt bij de politie en gevraagd te handhaven. De Grindwegdeel maakt uit van de verkeersontsluitingsstructuur van de ruit van Wolvega. Voor de verkeersontsluitingsstructuur hanteert de gemeente een maximum snelheid van 50 km/u. Om meer gegevens te krijgen over het gebruik van Grindweg worden verkeerstellingen uitgevoerd.

Parkeren

Eén van de belangrijkste en moeilijkste ontwerpopgave was de planvorming. Zoals bekend kon in de oude situatie aan beide zijden van de Grindweg geparkeerd worden. Met alle betrokkenen is de huidige inrichting en oplossing bedacht. Hierbij is met name gekeken naar de wijze van langsparkeren. Dit heeft geresulteerd in parkeervakken aan één zijde.

Op sommige tijden is parkeerkrapte niet geheel weg te nemen. Er zijn gewoon veel woningen met auto’s, busjes en dergelijk. De beschikbare openbare ruimte hiervoor is beperkt. Verkeersgedrag en het op de juiste wijze gebruiken van de gekozen inrichting is niet makkelijk te sturen en blijft ook een eigen verantwoordelijkheid van de buurt/bewoners. De gemeente heeft met de buurtvereniging Grindweg afgestemd om hier in haar eerstvolgende ledenvergadering aandacht voor te vragen.

Het instellen van een parkeerverbod lijkt niet de gewenste oplossing aangezien dit voor verdringing van de problematiek zorgt in de aanliggende straten.